Đánh Quỷ

Unknown x 5 ( 30 min. )
Dùng 5 Ngọc để thách đấu Quỷ?
Đánh Quỷ
Tin tức: Thưởng
Gây Choáng Unknown - Unknown + 300 - 700 Pha Lê Đỏ
Giảm Thiệt Hại Unknown - Unknown + 300 - 700 Pha Lê Đỏ
Phản Thiệt Hại Unknown - Unknown + 300 - 700 Pha Lê Đỏ
Thiệt Hại Lớn Unknown - Unknown + 300 - 700 Pha Lê Đỏ
Gây Choáng
Có Bảo Vệ
Unknown - Unknown + 600 - 1400 Pha Lê Đỏ
Giảm Thiệt Hại
Có Bảo Vệ
Unknown - Unknown + 600 - 1400 Pha Lê Đỏ
Phản Thiệt Hại
Có Bảo Vệ
Unknown - Unknown + 600 - 1400 Pha Lê Đỏ
Thiệt Hại Lớn
Có Bảo Vệ
Unknown - Unknown + 600 - 1400 Pha Lê Đỏ