Đánh Quỷ

Lượt quay còn lại: x 5 ( 30 min. )
Dùng 5 Ngọc để thách đấu Quỷ?
Đánh Quỷ
Tin tức: Thưởng
Gây Choáng Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài. + 300 - 700 Pha Lê Đỏ
Giảm Thiệt Hại Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài. + 300 - 700 Pha Lê Đỏ
Phản Thiệt Hại Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài. + 300 - 700 Pha Lê Đỏ
Thiệt Hại Lớn Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài. + 300 - 700 Pha Lê Đỏ
Gây Choáng
Có Bảo Vệ
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài. + 600 - 1400 Pha Lê Đỏ
Giảm Thiệt Hại
Có Bảo Vệ
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài. + 600 - 1400 Pha Lê Đỏ
Phản Thiệt Hại
Có Bảo Vệ
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài. + 600 - 1400 Pha Lê Đỏ
Thiệt Hại Lớn
Có Bảo Vệ
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài. + 600 - 1400 Pha Lê Đỏ