Kỹ Năng & Đá Tinh: Ngã Quỷ

Ngã QuỷNgã Quỷ
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 20% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 20
2 Tăng 30% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 40
3 Tăng 40% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 60
4 Tăng 55% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 80
5 Tăng 70% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 sec. 100
6 Tăng 85% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 sec. 120
7 Tăng 110% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 sec. 140
8 Tăng 150% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 sec. 160
9 Tăng 190% sức tấn công nhưng cũng tăng 15% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 sec. 180
10 Tăng 240% sức tấn công nhưng cũng tăng 15% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
51
Ác Ma Mặt Hề
30