Đoạt Lửa

Cướp Đuốc: Gửi Tướng đi cướp đuốc của Liên minh địch.
Bảo vệ Đuốc: Cản trở Liên minh địch cướp đuốc.
Thưởng: Thưởng nhận được phụ thuộc vào số Đuốc sở hữu sau khi kết thúc sự kiện.
Tướng cần đạt cấp 20 trở lên để tham gia Đoạt Lửa.
Phần thưởng của mỗi mùa dựa trên tổng số Đuốc mà Liên Minh đoạt được. Có 2 cách để nhận Đuốc: 1. Khiêu chiến và thắng các trận công thành trong giai đoạn 1 (Thử Thách). 2. Đoạt Đuốc của Liên Minh khác trong giai đoạn 3 (Quyết Đấu).
Hội Trường Cướp đuốc 0-24% 25-49% 50-74% 75-89% 90-99% 100%
1 20 200Sao
20Ấn
240Sao
20Ấn
280Sao
20Ấn
360Sao
20Ấn
600Sao
60Ấn
1000Sao
80Ấn
2 40 400Sao
40Ấn
480Sao
40Ấn
560Sao
40Ấn
720Sao
40Ấn
1200Sao
120Ấn
2000Sao
160Ấn
3 60 600Sao
60Ấn
720Sao
60Ấn
840Sao
60Ấn
1080Sao
60Ấn
1800Sao
180Ấn
3000Sao
240Ấn
4 80 800Sao
80Ấn
960Sao
80Ấn
1120Sao
80Ấn
1440Sao
80Ấn
2400Sao
240Ấn
4000Sao
320Ấn
5 100 1000Sao
100Ấn
1200Sao
100Ấn
1400Sao
100Ấn
1800Sao
100Ấn
3000Sao
300Ấn
5000Sao
400Ấn
6 120 1200Sao
120Ấn
1440Sao
120Ấn
1680Sao
120Ấn
2160Sao
120Ấn
3600Sao
360Ấn
6000Sao
480Ấn
7 140 1400Sao
140Ấn
1680Sao
140Ấn
1960Sao
140Ấn
2520Sao
140Ấn
4200Sao
420Ấn
7000Sao
560Ấn
8 160 1600Sao
160Ấn
1920Sao
160Ấn
2240Sao
160Ấn
2880Sao
160Ấn
4800Sao
480Ấn
8000Sao
640Ấn
9 180 1800Sao
180Ấn
2160Sao
180Ấn
2520Sao
180Ấn
3240Sao
180Ấn
5400Sao
540Ấn
9000Sao
720Ấn
10 200 2000Sao
200Ấn
2400Sao
200Ấn
2800Sao
200Ấn
3600Sao
200Ấn
6000Sao
600Ấn
10000Sao
800Ấn
11 220 2200Sao
220Ấn
2640Sao
220Ấn
3080Sao
220Ấn
3960Sao
220Ấn
6600Sao
660Ấn
11000Sao
880Ấn
12 240 2400Sao
240Ấn
2880Sao
240Ấn
3360Sao
240Ấn
4320Sao
240Ấn
7200Sao
720Ấn
12000Sao
960Ấn