Tòa nhà: Khu Mỏ

Khu Mỏ


Unknown

Chỗ
Khu Mỏ2x2
Unknown
Unknown
Miêu tả
Thưởng Thời gian tuyển Tăng tốc
100000Vàng 4 giờ. 40 Ngọc
100000Dầu 4 giờ. 40 Ngọc
1500Sao 4 giờ. 80 Ngọc
3000Sao 8 giờ. 140 Ngọc
4500Sao 12 giờ. 200 Ngọc
50Ấn 4 giờ. 80 Ngọc
100Ấn 8 giờ. 140 Ngọc
150Ấn 12 giờ. 200 Ngọc
150Unknown 4 giờ. 80 Ngọc
300Unknown 8 giờ. 140 Ngọc
450Unknown 12 giờ. 200 Ngọc
2000Pha Lê Xanh 4 giờ. 80 Ngọc
4000Pha Lê Xanh 8 giờ. 140 Ngọc
6000Pha Lê Xanh 12 giờ. 200 Ngọc
90Pha Lê Đỏ 4 giờ. 80 Ngọc
180Pha Lê Đỏ 8 giờ. 140 Ngọc
270Pha Lê Đỏ 12 giờ. 200 Ngọc
40Vinh quang trận mạc 4 giờ. 80 Ngọc
80Vinh quang trận mạc 8 giờ. 140 Ngọc
120Vinh quang trận mạc 12 giờ. 200 Ngọc
50Ngọc 4 giờ. 50 Ngọc
Unknown - Unknown x 1Unknown - Unknown x 1 4 giờ. 200 Ngọc
50Ngọc 4 giờ. 50 Ngọc
450Unknown 1 min. 200 Ngọc
Unknown - Unknown x 1 4 giờ. 25 Ngọc
Unknown - Unknown x 1 8 giờ. 50 Ngọc

Ngoài ra

Unknown
Unknown