Tòa nhà: Khu Mỏ

Khu Mỏ


Giới hạn đào 5 Mỏ cùng một thời điểm. Mỏ biến mất sau khi nhận thưởng.

Chỗ
Khu Mỏ2x2
Thợ Xây sẽ có cơ hội phát hiện một số Khu mỏ. Cử họ đến khai thác để nhận thật nhiều tài nguyên.
Bạn có thể thuê tối đa 5 Thợ.
Miêu tả
Thưởng Thời gian tuyển Tăng tốc
100000Vàng 4 giờ. 40 Ngọc
100000Dầu 4 giờ. 40 Ngọc
1500Sao 4 giờ. 80 Ngọc
3000Sao 8 giờ. 140 Ngọc
4500Sao 12 giờ. 200 Ngọc
50Ấn 4 giờ. 80 Ngọc
100Ấn 8 giờ. 140 Ngọc
150Ấn 12 giờ. 200 Ngọc
150Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 4 giờ. 80 Ngọc
300Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8 giờ. 140 Ngọc
450Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 12 giờ. 200 Ngọc
2000Pha Lê Xanh 4 giờ. 80 Ngọc
4000Pha Lê Xanh 8 giờ. 140 Ngọc
6000Pha Lê Xanh 12 giờ. 200 Ngọc
90Pha Lê Đỏ 4 giờ. 80 Ngọc
180Pha Lê Đỏ 8 giờ. 140 Ngọc
270Pha Lê Đỏ 12 giờ. 200 Ngọc
40Vinh quang trận mạc 4 giờ. 80 Ngọc
80Vinh quang trận mạc 8 giờ. 140 Ngọc
120Vinh quang trận mạc 12 giờ. 200 Ngọc
50Ngọc 4 giờ. 50 Ngọc
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 1Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 1 4 giờ. 200 Ngọc
50Ngọc 4 giờ. 50 Ngọc
450Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 1 min. 200 Ngọc
Bánh Kem - (Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội. x 1 4 giờ. 25 Ngọc
Donut - (Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội. x 1 8 giờ. 50 Ngọc

Ngoài ra

Hộ Vệ
Thí Luyện