Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Thành 4

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
16 Lửa Công Lý29 Ấn870 Sao
32 Lửa Công Lý43 Ấn1290 Sao
48 Lửa Công Lý72 Ấn2160 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 4 - 1 9 Sao + 4 Ấn(30% )
6450Vàng + 6450Dầu
3225Vàng 1297 Hy sinh
Thành 4 - 2 9 Sao + 4 Ấn(31% )
6600Vàng + 6600Dầu
3300Vàng 1687 Hy sinh
Thành 4 - 3 9 Sao + 4 Ấn(32% )
6750Vàng + 6750Dầu
3375Vàng 1070 Hy sinh
Thành 4 - 4 10 Sao + 4 Ấn(33% )
6900Vàng + 6900Dầu
3450Vàng 1515 Hy sinh
Thành 4 - 5 10 Sao + 4 Ấn(34% )
7050Vàng + 7050Dầu
3525Vàng 1685 Hy sinh
Thành 4 - 6 10 Sao + 4 Ấn(35% )
7200Vàng + 7200Dầu
3600Vàng 1615 Hy sinh
Thành 4 - 7 10 Sao + 4 Ấn(36% )
7350Vàng + 7350Dầu
3675Vàng 1590 Hy sinh
Thành 4 - 8 10 Sao + 5 Ấn(30% )
7500Vàng + 7500Dầu
3750Vàng 1715 Hy sinh
Thành 4 - 9 11 Sao + 5 Ấn(31% )
7650Vàng + 7650Dầu
3825Vàng 1757 Hy sinh
Thành 4 - 10 11 Sao + 5 Ấn(32% )
7800Vàng + 7800Dầu
3900Vàng 2117 Hy sinh
Thành 4 - 11 11 Sao + 5 Ấn(33% )
7950Vàng + 7950Dầu
3975Vàng 2167 Hy sinh
Thành 4 - 12 11 Sao + 5 Ấn(34% )
8100Vàng + 8100Dầu
4050Vàng 2135 Hy sinh
Thành 4 - 13 11 Sao + 5 Ấn(35% )
8250Vàng + 8250Dầu
4125Vàng 1937 Hy sinh
Thành 4 - 14 12 Sao + 5 Ấn(36% )
8400Vàng + 8400Dầu
4200Vàng 2210 Hy sinh
Thành 4 - 15 12 Sao + 10 Ấn(30% )
7300Vàng + 7300Dầu
3650Vàng 1805 Hy sinh
Thành 4 - 16 13 Sao + 15 Ấn(30% )
8200Vàng + 8200Dầu
4100Vàng 2090 Hy sinh