Kỹ Năng & Đá Tinh: Hóa Đá

Hóa ĐáHóa Đá
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 5%. 50 sec. 20
2 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 10%. 50 sec. 40
3 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%. 50 sec. 60
4 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 20%. 50 sec. 80
5 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 25%. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 100
6 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 35%. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 120
7 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 45%. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 140
8 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 60%. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 160
9 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 70%. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 180
10 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 80%. 50 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quái Tuyết
29