Kỹ Năng: Hóa Đá

Hóa ĐáHóa Đá
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 5%. 50 min. 20
2 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 10%. 50 min. 40
3 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%. 50 min. 60
4 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 20%. 50 min. 80
5 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 25%. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 35%. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 45%. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 60%. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 70%. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 80%. 50 min. 200