Kỹ Năng: Ăn Mòn

Ăn MònĂn Mòn
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 20% cơ hội giảm 10 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. 20
2 Có 20% cơ hội giảm 20 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. 40
3 Có 20% cơ hội giảm 30 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. 60
4 Có 20% cơ hội giảm 40 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. 80
5 Có 20% cơ hội giảm 50 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Có 20% cơ hội giảm 60 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Có 25% cơ hội giảm 70 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Có 30% cơ hội giảm 80 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Có 35% cơ hội giảm 90 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Có 40% cơ hội giảm 100 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. 200