Kỹ Năng: Phân Tán

Phân TánPhân Tán
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 20
2 Giảm 10 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 40
3 Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 60
4 Giảm 20 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 80
5 Giảm 25 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Giảm 40 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Giảm 60 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Giảm 80 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Giảm 60 năng lượng của 4 tướng địch khi vào trận. Giảm 90 năng lượng các mục tiêu khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Giảm 100 năng lượng của 4 tướng địch khi vào trận. Giảm 100 năng lượng các mục tiêu khi tấn công. 200