Quyền Cao Cấp

Khi bạn rời liên minh, tất cả lợi ích sẽ mất và phải chờ 24 tiếng trước khi có thể gia nhập Liên minh mới. Tiếp tục chứ?
Quay Kỹ Năng Quay Kỹ Năng - Quay Kỹ Năng bằng Ngọc giảm 40% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu. 0Ngọc Quyền: Kỹ Năng - Quay Kỹ Năng bằng Ngọc giảm 40%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu. x 1
Quay Đặc Tính Quay Đặc Tính - Quay Đặc Tính Ngọc giảm 20% 30 phút (30 lần đầu). Không tính Đổi Huy Hiệu. 0Ngọc Quyền: Đặc Tính - Quay Đặc Tính Ngọc giảm 20%% 30 phút (30 lần đầu). Không tính Đổi Huy Hiệu. x 1
Tăng Siêu Thú Tăng Siêu Thú - Quay Thuộc Tính Thú giảm 30% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu. 0Ngọc Quyền: Siêu Thú - Quay Thuộc Tính Thú giảm 30%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu. x 1
Tuyển Tướng Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu. 0Ngọc Quyền: Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu. x 1
Thêm Thợ Xây Thêm Thợ Xây - Tăng thêm 3 Thợ Xây trong 1 giờ. 200Ngọc Quyền: Thợ Xây - Tăng thêm 3 Thợ Xây trong 1 giờ. x 1
Thưởng Công Thành Thưởng Công Thành - Trong 1 giờ, nhận thêm 100% thưởng khi Công Thành Thường. 300Ngọc Quyền: Công Thành - Trong 1 giờ, nhận thêm 100%% thưởng khi Công Thành Thường. x 1
Xây Dựng Nhanh Xây Dựng Nhanh - Trong 1 giờ, giảm 25% thời gian xây dựng nhà (gồm cả trong Nhóm Hang Quái Thú). 300Ngọc Quyền: Xây Dựng - Trong 1 giờ, giảm 25%% thời gian xây dựng nhà (gồm cả trong Nhóm Hang Quái Thú). x 1
Thưởng Cướp Đoạt Thưởng Cướp Đoạt - Trong 1 giờ, nhận thêm 50% Vàng, Dầu và Danh Vọng khi Cướp Đoạt. 50Ngọc Quyền: Cướp Đoạt - Trong 1 giờ, nhận thêm 50%% Vàng, Dầu và Danh Vọng khi Cướp Đoạt. x 1
Ấp Trứng Nhanh Ấp Trứng Nhanh - Trong 1 giờ, giảm 75% thời gian Ấp Trứng. 0Ngọc Quyền: Ấp Trứng - Trong 1 giờ, giảm 75%% thời gian Ấp Trứng. x 1