Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Siêu cấp Thành 2

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý90 Ấn2700 Sao
20 Lửa Công Lý135 Ấn4050 Sao
30 Lửa Công Lý225 Ấn6750 Sao115 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 2 - 1 58 Sao + 58 Ấn(30% )
33000Vàng + 33000Dầu
66000Vàng 34280 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 2 58 Sao + 58 Ấn(30% )
33400Vàng + 33400Dầu
66800Vàng 35930 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 3 58 Sao + 58 Ấn(30% )
33800Vàng + 33800Dầu
67600Vàng 37655 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 4 59 Sao + 59 Ấn(30% )
34200Vàng + 34200Dầu
68400Vàng 39400 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 5 59 Sao + 59 Ấn(30% )
34600Vàng + 34600Dầu
69200Vàng 41330 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 6 59 Sao + 59 Ấn(30% )
35000Vàng + 35000Dầu
70000Vàng 43280 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 7 60 Sao + 60 Ấn(30% )
35400Vàng + 35400Dầu
70800Vàng 45305 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 8 60 Sao + 60 Ấn(30% )
35800Vàng + 35800Dầu
71600Vàng 47405 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 9 60 Sao + 60 Ấn(30% )
36200Vàng + 36200Dầu
72400Vàng 49580 Hy sinh
Siêu cấp Thành 2 - 10 75 Sao + 75 Ấn(30% )
36600Vàng + 36600Dầu
73200Vàng 53330 Hy sinh