Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng

Loại của anh hùngTướngCấpTiến hóaKhả năng, Cấp
Khai SángTài năng*Hộ Vệ
SkinSiêu Hóa
Vận MệnhVũ khíKỹ Năng
Năng 1Năng 2Năng 3
Năng 4Năng 5Năng 6
*: Chọn chỉ có tài năng mà ảnh hưởng đến các đặc tính của những anh hùng.
Rune 1Rune 2Rune 3Rune 4Đá Tinh
cưngcưng, cấpKhả năng, cấp
Shad © 2018