Để thêm các tập tin vào thư viện, bạn cần phải login (tài khoản để sử dụng Tốt).