Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Siêu cấp Thành 3

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý98 Ấn2940 Sao
20 Lửa Công Lý148 Ấn4440 Sao
30 Lửa Công Lý246 Ấn7380 Sao130 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 3 - 1 63 Sao + 63 Ấn(30% )
37000Vàng + 37000Dầu
74000Vàng 55230 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 2 63 Sao + 63 Ấn(30% )
37400Vàng + 37400Dầu
74800Vàng 57320 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 3 63 Sao + 63 Ấn(30% )
37800Vàng + 37800Dầu
75600Vàng 59505 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 4 64 Sao + 64 Ấn(30% )
38200Vàng + 38200Dầu
76400Vàng 61785 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 5 64 Sao + 64 Ấn(30% )
38600Vàng + 38600Dầu
77200Vàng 64160 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 6 64 Sao + 64 Ấn(30% )
39000Vàng + 39000Dầu
78000Vàng 66630 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 7 65 Sao + 65 Ấn(30% )
39400Vàng + 39400Dầu
78800Vàng 69195 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 8 65 Sao + 65 Ấn(30% )
39800Vàng + 39800Dầu
79600Vàng 71855 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 9 65 Sao + 65 Ấn(30% )
40200Vàng + 40200Dầu
80400Vàng 74610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 3 - 10 82 Sao + 82 Ấn(30% )
40600Vàng + 40600Dầu
81200Vàng 79360 Hy sinh