Hộ Vệ

Tướng cùng Phe khi chiến đấu sẽ nhận chúc phúc của Hộ Vệ và được trợ chiến trong thời gian ngắn.
Các Tướng luôn nhận được "Chúc Phúc của Hộ Vệ Phe" được tăng thuộc tính bất kể Hộ Vệ có xuất hiện trong trận chiến hay không.
1. Hộ Vệ "Chúc Phúc" cho tất cả Tướng cùng Phe. Nâng cấp Hộ Vệ để tăng thuộc tính Tướng của Phe. 2. Các Hộ Vệ sẽ có quan hệ Khắc Chế: Tiên Tri khắc chế Sứ Giả, Sứ Giả khắc chế Chiến Thú, Chiến Thú khắc chế Tiên Tri. Thần Tự và Hắc Tôn sẽ khắc chế nhau và khắc với 3 Phe đã nêu trên. 3. Nếu đa số các Tướng ra trận thuộc cùng một Phe, Hộ Vệ sẽ xuất hiện và kích hoạt chiêu thức. Khi Tướng cùng đội nhận Năng lượng (khi tấn công và bị tấn công), Hộ Vệ cũng sẽ tăng Năng lượng. 4. Tăng cấp Hộ Vệ để cường hóa Chiêu thức, Chúc Phúc và Khắc Chế của Hộ Vệ. Từ cấp 6 trở lên, mỗi khi Hộ Vệ tăng đạt 5 cấp, thì Chiêu thức sẽ tăng một cấp. 5. Khi Hộ vệ đạt đến cấp tối đa, Hệ Sao sẽ được mở khóa. Hãy nâng cấp Hệ Sao của Hộ vệ để tăng hiệu ứng và thuộc tính Khắc chế.
Tiên Tri Tiên Tri
Tăng %d%% thiệt hại gây ra cho Tướng Phe Sứ Giả, và giảm %d%% thiệt hại phải chịu từ họ.
Cấp Chống CRIT TH CRIT Tấn công CRIT Máu Chính xác Tránh né %d% Quảng bá Cấp Sức Mạnh Tổng
1 6 0 16 6 400 0 0 10% / 9% Lời Nguyền 1 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 21% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 20% của mức máu hiện tại và tăng 10% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 4000 1000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 4000
2 6 75 36 6 900 0 0 10% / 9% Lời Nguyền 1 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 21% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 20% của mức máu hiện tại và tăng 10% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 4000 1165 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 8000
3 6 75 36 6 900 0 0 15% / 12% Lời Nguyền 1 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 21% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 20% của mức máu hiện tại và tăng 10% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 5500 1330 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 13500
4 6 150 60 6 1500 35 35 15% / 12% Lời Nguyền 1 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 21% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 20% của mức máu hiện tại và tăng 10% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 5500 1495 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 19000
5 6 150 60 6 1500 35 35 20% / 15% Lời Nguyền 1 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 21% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 20% của mức máu hiện tại và tăng 10% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 6300 1660 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 25300
6 6 150 60 6 1500 35 35 20% / 15% Lời Nguyền 2 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 27% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 25% của mức máu hiện tại và tăng 13% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 7000 2010 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 32300
7 12 150 88 12 2200 35 35 20% / 15% Lời Nguyền 2 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 27% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 25% của mức máu hiện tại và tăng 13% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 7000 2175 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 39300
8 12 150 88 12 2200 35 35 25% / 18% Lời Nguyền 2 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 27% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 25% của mức máu hiện tại và tăng 13% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 8500 2340 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 47800
9 12 225 120 12 3000 70 70 25% / 18% Lời Nguyền 2 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 27% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 25% của mức máu hiện tại và tăng 13% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 8500 2505 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 56300
10 12 225 120 12 3000 70 70 30% / 21% Lời Nguyền 2 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 27% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 25% của mức máu hiện tại và tăng 13% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 9300 2670 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 65600
11 12 225 120 12 3000 70 70 30% / 21% Lời Nguyền 3 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 33% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 30% của mức máu hiện tại và tăng 16% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 10000 3020 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 75600
12 12 300 156 18 3900 70 70 30% / 21% Lời Nguyền 3 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 33% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 30% của mức máu hiện tại và tăng 16% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 10000 3185 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 85600
13 12 300 156 18 3900 70 70 35% / 24% Lời Nguyền 3 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 33% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 30% của mức máu hiện tại và tăng 16% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 11500 3350 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 97100
14 18 375 196 18 4900 105 70 35% / 24% Lời Nguyền 3 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 33% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 30% của mức máu hiện tại và tăng 16% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 11500 3515 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 108600
15 18 375 196 18 4900 105 70 40% / 27% Lời Nguyền 3 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 33% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 30% của mức máu hiện tại và tăng 16% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 12800 3680 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 121400
16 18 375 196 18 4900 105 70 40% / 27% Lời Nguyền 4 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 39% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 35% của mức máu hiện tại và tăng 20% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 14000 4030 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 135400
17 18 450 240 18 6000 105 105 40% / 27% Lời Nguyền 4 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 39% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 35% của mức máu hiện tại và tăng 20% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 14000 4195 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 149400
18 18 450 240 18 6000 105 105 45% / 30% Lời Nguyền 4 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 39% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 35% của mức máu hiện tại và tăng 20% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 16500 4360 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 165900
19 24 525 288 24 7200 105 105 45% / 30% Lời Nguyền 4 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 39% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 35% của mức máu hiện tại và tăng 20% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 16500 4525 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 182400
20 24 525 288 24 7200 105 105 50% / 33% Lời Nguyền 4 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 39% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 35% của mức máu hiện tại và tăng 20% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 17800 4690 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 200200
21 24 525 288 24 7200 105 105 50% / 33% Lời Nguyền 5 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 45% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 40% của mức máu hiện tại và tăng 24% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 19000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 5
5040 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 219200
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 5
22 24 525 340 24 8500 140 140 50% / 33% Lời Nguyền 5 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 45% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 40% của mức máu hiện tại và tăng 24% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 19000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 5
5205 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 238200
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 10
23 24 525 340 24 8500 140 140 55% / 36% Lời Nguyền 5 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 45% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 40% của mức máu hiện tại và tăng 24% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 22500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 10
5370 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 260700
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 20
24 30 600 396 30 9900 140 140 55% / 36% Lời Nguyền 5 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 45% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 40% của mức máu hiện tại và tăng 24% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 22500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 10
5535 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 283200
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 30
25 30 600 396 30 9900 140 140 60% / 39% Lời Nguyền 5 - Gây thiệt hại cho 2 Tướng địch bằng 45% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 40% của mức máu hiện tại và tăng 24% Chính xác cho 3 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 24300
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 20
5700 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 307500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 50
26 30 600 396 30 9900 140 140 60% / 39% Lời Nguyền 6 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 48% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 45% của mức máu hiện tại và tăng 28% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 26000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 25
6050 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 333500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 75
27 30 675 456 30 11400 175 140 60% / 39% Lời Nguyền 6 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 48% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 45% của mức máu hiện tại và tăng 28% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 26000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 25
6215 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 359500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 100
28 30 675 456 30 11400 175 140 65% / 42% Lời Nguyền 6 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 48% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 45% của mức máu hiện tại và tăng 28% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 29500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 60
6380 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 389000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 160
29 30 750 520 36 13000 175 175 65% / 42% Lời Nguyền 6 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 48% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 45% của mức máu hiện tại và tăng 28% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 29500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 60
6545 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 418500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 220
30 30 750 520 36 13000 175 175 70% / 45% Lời Nguyền 6 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 48% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 45% của mức máu hiện tại và tăng 28% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 31800
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 90
6710 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 450300
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 310
31 30 750 520 36 13000 175 175 70% / 45% Lời Nguyền 7 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 51% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 50% của mức máu hiện tại và tăng 32% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 34000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 120
7060 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 484300
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 430
32 36 825 588 36 14700 175 175 70% / 45% Lời Nguyền 7 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 51% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 50% của mức máu hiện tại và tăng 32% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 34000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 120
7225 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 518300
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 550
33 36 825 588 36 14700 175 175 75% / 48% Lời Nguyền 7 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 51% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 50% của mức máu hiện tại và tăng 32% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 38500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 250
7390 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 556800
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 800
34 36 900 660 36 16500 210 210 75% / 48% Lời Nguyền 7 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 51% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 50% của mức máu hiện tại và tăng 32% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 38500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 250
7555 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 595300
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 1050
35 36 900 660 36 16500 210 210 80% / 51% Lời Nguyền 7 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 51% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 50% của mức máu hiện tại và tăng 32% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 40800
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 400
7720 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 636100
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 1450
36 36 900 660 36 16500 210 210 80% / 51% Lời Nguyền 8 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 54% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 55% của mức máu hiện tại và tăng 35% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 43000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 600
8070 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 679100
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 2050
37 42 900 736 42 18400 210 210 80% / 51% Lời Nguyền 8 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 54% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 55% của mức máu hiện tại và tăng 35% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 43000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 600
8235 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 722100
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 2650
38 42 900 736 42 18400 210 210 85% / 54% Lời Nguyền 8 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 54% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 55% của mức máu hiện tại và tăng 35% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 48500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 900
8400 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 770600
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 3550
39 42 975 816 42 20400 245 245 85% / 54% Lời Nguyền 8 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 54% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 55% của mức máu hiện tại và tăng 35% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 48500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 900
8565 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 819100
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 4450
40 42 975 816 42 20400 245 245 90% / 57% Lời Nguyền 8 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 54% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 55% của mức máu hiện tại và tăng 35% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 51300
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 1200
8730 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 870400
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 5650
41 42 975 816 42 20400 245 245 90% / 57% Lời Nguyền 9 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 57% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 60% của mức máu hiện tại và tăng 38% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 54000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 1500
9080 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 924400
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 7150
42 42 1050 900 48 22500 245 245 90% / 57% Lời Nguyền 9 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 57% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 60% của mức máu hiện tại và tăng 38% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 54000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 1500
9245 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 978400
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 8650
43 42 1050 900 48 22500 245 245 95% / 60% Lời Nguyền 9 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 57% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 60% của mức máu hiện tại và tăng 38% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 59500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 1800
9410 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1037900
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 10450
44 48 1125 988 48 24700 280 245 95% / 60% Lời Nguyền 9 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 57% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 60% của mức máu hiện tại và tăng 38% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 59500
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 1800
9575 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1097400
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 12250
45 48 1125 988 48 24700 280 245 100% / 63% Lời Nguyền 9 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 57% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 60% của mức máu hiện tại và tăng 38% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 62800
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 2100
9740 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1160200
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 14350
46 48 1125 988 48 24700 280 245 100% / 63% Lời Nguyền 10 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 60% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 65% của mức máu hiện tại và tăng 41% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 66000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 2400
10090 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1226200
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 16750
47 48 1200 1080 48 27000 280 280 100% / 63% Lời Nguyền 10 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 60% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 65% của mức máu hiện tại và tăng 41% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 66000
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 2400
10255 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1292200
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 19150
48 48 1200 1080 48 27000 280 280 105% / 66% Lời Nguyền 10 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 60% máu tối đa của họ đồng thời gây Câm Lặng trong 3 giây. Hồi 65% của mức máu hiện tại và tăng 41% Chính xác cho 4 Tướng cùng Phe Tiên Tri trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) 10420 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1292200
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 19150
Sứ Giả Sứ Giả
Tăng %d%% thiệt hại gây ra cho Tướng Phe Chiến Thú, và giảm %d%% thiệt hại phải chịu từ họ.
Cấp Chống CRIT TH CRIT Tấn công CRIT Máu Chính xác Tránh né %d% Quảng bá Cấp Sức Mạnh Tổng
1 6 0 10 6 620 0 0 10% / 9% Phán Xét 1 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 14% máu tối đa của họ đồng thời giảm 15% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 12% thiệt hại phải chịu và tăng 15% tốc độ di chuyển và tăng 8% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 4000 1000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 4000
2 6 75 23 6 1390 0 0 10% / 9% Phán Xét 1 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 14% máu tối đa của họ đồng thời giảm 15% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 12% thiệt hại phải chịu và tăng 15% tốc độ di chuyển và tăng 8% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 4000 1165 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 8000
3 6 75 23 6 1390 0 0 15% / 12% Phán Xét 1 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 14% máu tối đa của họ đồng thời giảm 15% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 12% thiệt hại phải chịu và tăng 15% tốc độ di chuyển và tăng 8% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 5500 1330 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 13500
4 6 150 39 6 2310 35 35 15% / 12% Phán Xét 1 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 14% máu tối đa của họ đồng thời giảm 15% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 12% thiệt hại phải chịu và tăng 15% tốc độ di chuyển và tăng 8% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 5500 1495 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 19000
5 6 150 39 6 2310 35 35 20% / 15% Phán Xét 1 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 14% máu tối đa của họ đồng thời giảm 15% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 12% thiệt hại phải chịu và tăng 15% tốc độ di chuyển và tăng 8% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 6300 1660 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 25300
6 6 150 39 6 2310 35 35 20% / 15% Phán Xét 2 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 18% máu tối đa của họ đồng thời giảm 20% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 14% thiệt hại phải chịu và tăng 20% tốc độ di chuyển và tăng 10% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 7000 2010 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 32300
7 12 150 57 12 3390 35 35 20% / 15% Phán Xét 2 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 18% máu tối đa của họ đồng thời giảm 20% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 14% thiệt hại phải chịu và tăng 20% tốc độ di chuyển và tăng 10% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 7000 2175 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 39300
8 12 150 57 12 3390 35 35 25% / 18% Phán Xét 2 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 18% máu tối đa của họ đồng thời giảm 20% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 14% thiệt hại phải chịu và tăng 20% tốc độ di chuyển và tăng 10% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 8500 2340 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 47800
9 12 225 78 12 4620 70 70 25% / 18% Phán Xét 2 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 18% máu tối đa của họ đồng thời giảm 20% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 14% thiệt hại phải chịu và tăng 20% tốc độ di chuyển và tăng 10% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 8500 2505 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 56300
10 12 225 78 12 4620 70 70 30% / 21% Phán Xét 2 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 18% máu tối đa của họ đồng thời giảm 20% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 14% thiệt hại phải chịu và tăng 20% tốc độ di chuyển và tăng 10% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 9300 2670 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 65600
11 12 225 78 12 4620 70 70 30% / 21% Phán Xét 3 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 22% máu tối đa của họ đồng thời giảm 25% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 16% thiệt hại phải chịu và tăng 25% tốc độ di chuyển và tăng 12% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 10000 3020 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 75600
12 12 300 101 18 6000 70 70 30% / 21% Phán Xét 3 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 22% máu tối đa của họ đồng thời giảm 25% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 16% thiệt hại phải chịu và tăng 25% tốc độ di chuyển và tăng 12% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 10000 3185 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 85600
13 12 300 101 18 6000 70 70 35% / 24% Phán Xét 3 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 22% máu tối đa của họ đồng thời giảm 25% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 16% thiệt hại phải chịu và tăng 25% tốc độ di chuyển và tăng 12% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 11500 3350 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 97100
14 18 375 127 18 7540 105 70 35% / 24% Phán Xét 3 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 22% máu tối đa của họ đồng thời giảm 25% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 16% thiệt hại phải chịu và tăng 25% tốc độ di chuyển và tăng 12% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 11500 3515 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 108600
15 18 375 127 18 7540 105 70 40% / 27% Phán Xét 3 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 22% máu tối đa của họ đồng thời giảm 25% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 16% thiệt hại phải chịu và tăng 25% tốc độ di chuyển và tăng 12% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 12800 3680 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 121400
16 18 375 127 18 7540 105 70 40% / 27% Phán Xét 4 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 26% máu tối đa của họ đồng thời giảm 30% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 20% thiệt hại phải chịu và tăng 30% tốc độ di chuyển và tăng 15% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 14000 4030 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 135400
17 18 450 156 18 9230 105 105 40% / 27% Phán Xét 4 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 26% máu tối đa của họ đồng thời giảm 30% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 20% thiệt hại phải chịu và tăng 30% tốc độ di chuyển và tăng 15% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 14000 4195 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 149400
18 18 450 156 18 9230 105 105 45% / 30% Phán Xét 4 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 26% máu tối đa của họ đồng thời giảm 30% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 20% thiệt hại phải chịu và tăng 30% tốc độ di chuyển và tăng 15% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 16500 4360 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 165900
19 24 525 187 24 11080 105 105 45% / 30% Phán Xét 4 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 26% máu tối đa của họ đồng thời giảm 30% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 20% thiệt hại phải chịu và tăng 30% tốc độ di chuyển và tăng 15% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 16500 4525 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 182400
20 24 525 187 24 11080 105 105 50% / 33% Phán Xét 4 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 26% máu tối đa của họ đồng thời giảm 30% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 20% thiệt hại phải chịu và tăng 30% tốc độ di chuyển và tăng 15% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 17800 4690 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 200200
21 24 525 187 24 11080 105 105 50% / 33% Phán Xét 5 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 30% máu tối đa của họ đồng thời giảm 34% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 24% thiệt hại phải chịu và tăng 34% tốc độ di chuyển và tăng 17% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 19000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 5
5040 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 219200
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 5
22 24 525 221 24 13080 140 140 50% / 33% Phán Xét 5 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 30% máu tối đa của họ đồng thời giảm 34% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 24% thiệt hại phải chịu và tăng 34% tốc độ di chuyển và tăng 17% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 19000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 5
5205 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 238200
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 10
23 24 525 221 24 13080 140 140 55% / 36% Phán Xét 5 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 30% máu tối đa của họ đồng thời giảm 34% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 24% thiệt hại phải chịu và tăng 34% tốc độ di chuyển và tăng 17% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 22500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 10
5370 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 260700
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 20
24 30 600 257 30 15230 140 140 55% / 36% Phán Xét 5 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 30% máu tối đa của họ đồng thời giảm 34% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 24% thiệt hại phải chịu và tăng 34% tốc độ di chuyển và tăng 17% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 22500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 10
5535 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 283200
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 30
25 30 600 257 30 15230 140 140 60% / 39% Phán Xét 5 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 30% máu tối đa của họ đồng thời giảm 34% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 24% thiệt hại phải chịu và tăng 34% tốc độ di chuyển và tăng 17% Né cho 3 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 24300
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 20
5700 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 307500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 50
26 30 600 257 30 15230 140 140 60% / 39% Phán Xét 6 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 32% máu tối đa của họ đồng thời giảm 38% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 28% thiệt hại phải chịu và tăng 38% tốc độ di chuyển và tăng 19% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 26000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 25
6050 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 333500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 75
27 30 675 296 30 17540 175 140 60% / 39% Phán Xét 6 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 32% máu tối đa của họ đồng thời giảm 38% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 28% thiệt hại phải chịu và tăng 38% tốc độ di chuyển và tăng 19% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 26000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 25
6215 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 359500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 100
28 30 675 296 30 17540 175 140 65% / 42% Phán Xét 6 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 32% máu tối đa của họ đồng thời giảm 38% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 28% thiệt hại phải chịu và tăng 38% tốc độ di chuyển và tăng 19% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 29500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 60
6380 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 389000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 160
29 30 750 338 36 20000 175 175 65% / 42% Phán Xét 6 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 32% máu tối đa của họ đồng thời giảm 38% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 28% thiệt hại phải chịu và tăng 38% tốc độ di chuyển và tăng 19% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 29500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 60
6545 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 418500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 220
30 30 750 338 36 20000 175 175 70% / 45% Phán Xét 6 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 32% máu tối đa của họ đồng thời giảm 38% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 28% thiệt hại phải chịu và tăng 38% tốc độ di chuyển và tăng 19% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 31800
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 90
6710 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 450300
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 310
31 30 750 338 36 20000 175 175 70% / 45% Phán Xét 7 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 34% máu tối đa của họ đồng thời giảm 42% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 32% thiệt hại phải chịu và tăng 42% tốc độ di chuyển và tăng 21% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 34000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 120
7060 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 484300
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 430
32 36 825 382 36 22620 175 175 70% / 45% Phán Xét 7 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 34% máu tối đa của họ đồng thời giảm 42% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 32% thiệt hại phải chịu và tăng 42% tốc độ di chuyển và tăng 21% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 34000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 120
7225 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 518300
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 550
33 36 825 382 36 22620 175 175 75% / 48% Phán Xét 7 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 34% máu tối đa của họ đồng thời giảm 42% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 32% thiệt hại phải chịu và tăng 42% tốc độ di chuyển và tăng 21% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 38500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 250
7390 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 556800
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 800
34 36 900 429 36 25390 210 210 75% / 48% Phán Xét 7 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 34% máu tối đa của họ đồng thời giảm 42% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 32% thiệt hại phải chịu và tăng 42% tốc độ di chuyển và tăng 21% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 38500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 250
7555 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 595300
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 1050
35 36 900 429 36 25390 210 210 80% / 51% Phán Xét 7 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 34% máu tối đa của họ đồng thời giảm 42% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 32% thiệt hại phải chịu và tăng 42% tốc độ di chuyển và tăng 21% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 40800
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 400
7720 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 636100
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 1450
36 36 900 429 36 25390 210 210 80% / 51% Phán Xét 8 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 36% máu tối đa của họ đồng thời giảm 46% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 36% thiệt hại phải chịu và tăng 46% tốc độ di chuyển và tăng 23% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 43000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 600
8070 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 679100
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 2050
37 42 900 478 42 28310 210 210 80% / 51% Phán Xét 8 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 36% máu tối đa của họ đồng thời giảm 46% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 36% thiệt hại phải chịu và tăng 46% tốc độ di chuyển và tăng 23% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 43000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 600
8235 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 722100
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 2650
38 42 900 478 42 28310 210 210 85% / 54% Phán Xét 8 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 36% máu tối đa của họ đồng thời giảm 46% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 36% thiệt hại phải chịu và tăng 46% tốc độ di chuyển và tăng 23% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 48500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 900
8400 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 770600
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 3550
39 42 975 530 42 31390 245 245 85% / 54% Phán Xét 8 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 36% máu tối đa của họ đồng thời giảm 46% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 36% thiệt hại phải chịu và tăng 46% tốc độ di chuyển và tăng 23% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 48500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 900
8565 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 819100
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 4450
40 42 975 530 42 31390 245 245 90% / 57% Phán Xét 8 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 36% máu tối đa của họ đồng thời giảm 46% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 36% thiệt hại phải chịu và tăng 46% tốc độ di chuyển và tăng 23% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 51300
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 1200
8730 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 870400
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 5650
41 42 975 530 42 31390 245 245 90% / 57% Phán Xét 9 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 38% máu tối đa của họ đồng thời giảm 50% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 40% thiệt hại phải chịu và tăng 50% tốc độ di chuyển và tăng 25% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 54000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 1500
9080 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 924400
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 7150
42 42 1050 585 48 34620 245 245 90% / 57% Phán Xét 9 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 38% máu tối đa của họ đồng thời giảm 50% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 40% thiệt hại phải chịu và tăng 50% tốc độ di chuyển và tăng 25% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 54000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 1500
9245 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 978400
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 8650
43 42 1050 585 48 34620 245 245 95% / 60% Phán Xét 9 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 38% máu tối đa của họ đồng thời giảm 50% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 40% thiệt hại phải chịu và tăng 50% tốc độ di chuyển và tăng 25% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 59500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 1800
9410 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1037900
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 10450
44 48 1125 642 48 38000 280 245 95% / 60% Phán Xét 9 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 38% máu tối đa của họ đồng thời giảm 50% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 40% thiệt hại phải chịu và tăng 50% tốc độ di chuyển và tăng 25% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 59500
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 1800
9575 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1097400
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 12250
45 48 1125 642 48 38000 280 245 100% / 63% Phán Xét 9 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 38% máu tối đa của họ đồng thời giảm 50% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 40% thiệt hại phải chịu và tăng 50% tốc độ di chuyển và tăng 25% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 62800
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 2100
9740 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1160200
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 14350
46 48 1125 642 48 38000 280 245 100% / 63% Phán Xét 10 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 40% máu tối đa của họ đồng thời giảm 54% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 44% thiệt hại phải chịu và tăng 54% tốc độ di chuyển và tăng 27% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 66000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 2400
10090 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1226200
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 16750
47 48 1200 702 48 41540 280 280 100% / 63% Phán Xét 10 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 40% máu tối đa của họ đồng thời giảm 54% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 44% thiệt hại phải chịu và tăng 54% tốc độ di chuyển và tăng 27% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 66000
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 2400
10255 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1292200
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 19150
48 48 1200 702 48 41540 280 280 105% / 66% Phán Xét 10 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 40% máu tối đa của họ đồng thời giảm 54% lực tấn công họ trong 3 giây. Giảm 44% thiệt hại phải chịu và tăng 54% tốc độ di chuyển và tăng 27% Né cho 4 Tướng cùng Phe Sứ Giả trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) 10420 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1292200
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 19150
Chiến Thú Chiến Thú
Tăng %d%% thiệt hại gây ra cho Tướng Phe Tiên Tri, và giảm %d%% thiệt hại phải chịu từ họ.
Cấp Chống CRIT TH CRIT Tấn công CRIT Máu Chính xác Tránh né %d% Quảng bá Cấp Sức Mạnh Tổng
1 6 0 25 6 260 0 0 10% / 9% Cuồng Bạo 1 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 14% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 10% lực tấn công, 15% tốc độ tấn công, 10% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 4000 1000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 4000
2 6 75 56 6 590 0 0 10% / 9% Cuồng Bạo 1 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 14% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 10% lực tấn công, 15% tốc độ tấn công, 10% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 4000 1165 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 8000
3 6 75 56 6 590 0 0 15% / 12% Cuồng Bạo 1 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 14% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 10% lực tấn công, 15% tốc độ tấn công, 10% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 5500 1330 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 13500
4 6 150 93 6 980 35 35 15% / 12% Cuồng Bạo 1 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 14% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 10% lực tấn công, 15% tốc độ tấn công, 10% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 5500 1495 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 19000
5 6 150 93 6 980 35 35 20% / 15% Cuồng Bạo 1 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 14% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 10% lực tấn công, 15% tốc độ tấn công, 10% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 6300 1660 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 25300
6 6 150 93 6 980 35 35 20% / 15% Cuồng Bạo 2 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 18% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 15% lực tấn công, 20% tốc độ tấn công, 13% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 7000 2010 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 32300
7 12 150 136 12 1440 35 35 20% / 15% Cuồng Bạo 2 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 18% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 15% lực tấn công, 20% tốc độ tấn công, 13% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 7000 2175 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 39300
8 12 150 136 12 1440 35 35 25% / 18% Cuồng Bạo 2 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 18% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 15% lực tấn công, 20% tốc độ tấn công, 13% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 8500 2340 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 47800
9 12 225 185 12 1960 70 70 25% / 18% Cuồng Bạo 2 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 18% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 15% lực tấn công, 20% tốc độ tấn công, 13% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 8500 2505 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 56300
10 12 225 185 12 1960 70 70 30% / 21% Cuồng Bạo 2 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 18% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 15% lực tấn công, 20% tốc độ tấn công, 13% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 9300 2670 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 65600
11 12 225 185 12 1960 70 70 30% / 21% Cuồng Bạo 3 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 22% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 20% lực tấn công, 25% tốc độ tấn công, 16% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 10000 3020 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 75600
12 12 300 240 18 2550 70 70 30% / 21% Cuồng Bạo 3 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 22% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 20% lực tấn công, 25% tốc độ tấn công, 16% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 10000 3185 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 85600
13 12 300 240 18 2550 70 70 35% / 24% Cuồng Bạo 3 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 22% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 20% lực tấn công, 25% tốc độ tấn công, 16% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 11500 3350 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 97100
14 18 375 302 18 3200 105 70 35% / 24% Cuồng Bạo 3 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 22% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 20% lực tấn công, 25% tốc độ tấn công, 16% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 11500 3515 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 108600
15 18 375 302 18 3200 105 70 40% / 27% Cuồng Bạo 3 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 22% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 20% lực tấn công, 25% tốc độ tấn công, 16% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 12800 3680 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 121400
16 18 375 302 18 3200 105 70 40% / 27% Cuồng Bạo 4 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 26% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 25% lực tấn công, 30% tốc độ tấn công, 20% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 14000 4030 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 135400
17 18 450 370 18 3920 105 105 40% / 27% Cuồng Bạo 4 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 26% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 25% lực tấn công, 30% tốc độ tấn công, 20% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 14000 4195 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 149400
18 18 450 370 18 3920 105 105 45% / 30% Cuồng Bạo 4 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 26% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 25% lực tấn công, 30% tốc độ tấn công, 20% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 16500 4360 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 165900
19 24 525 444 24 4700 105 105 45% / 30% Cuồng Bạo 4 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 26% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 25% lực tấn công, 30% tốc độ tấn công, 20% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 16500 4525 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 182400
20 24 525 444 24 4700 105 105 50% / 33% Cuồng Bạo 4 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 26% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 25% lực tấn công, 30% tốc độ tấn công, 20% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 17800 4690 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 200200
21 24 525 444 24 4700 105 105 50% / 33% Cuồng Bạo 5 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 30% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 30% lực tấn công, 35% tốc độ tấn công, 24% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 19000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 5
5040 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 219200
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 5
22 24 525 524 24 5550 140 140 50% / 33% Cuồng Bạo 5 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 30% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 30% lực tấn công, 35% tốc độ tấn công, 24% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 19000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 5
5205 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 238200
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 10
23 24 525 524 24 5550 140 140 55% / 36% Cuồng Bạo 5 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 30% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 30% lực tấn công, 35% tốc độ tấn công, 24% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 22500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 10
5370 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 260700
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 20
24 30 600 610 30 6460 140 140 55% / 36% Cuồng Bạo 5 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 30% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 30% lực tấn công, 35% tốc độ tấn công, 24% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 22500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 10
5535 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 283200
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 30
25 30 600 610 30 6460 140 140 60% / 39% Cuồng Bạo 5 - Gây thiệt hại cho 3 Tướng địch bằng 30% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 30% lực tấn công, 35% tốc độ tấn công, 24% tỷ lệ CRIT cho 2 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 24300
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 20
5700 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 307500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 50
26 30 600 610 30 6460 140 140 60% / 39% Cuồng Bạo 6 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 32% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 35% lực tấn công, 40% tốc độ tấn công, 28% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 26000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 25
6050 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 333500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 75
27 30 675 702 30 7440 175 140 60% / 39% Cuồng Bạo 6 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 32% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 35% lực tấn công, 40% tốc độ tấn công, 28% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 26000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 25
6215 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 359500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 100
28 30 675 702 30 7440 175 140 65% / 42% Cuồng Bạo 6 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 32% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 35% lực tấn công, 40% tốc độ tấn công, 28% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 29500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 60
6380 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 389000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 160
29 30 750 800 36 8480 175 175 65% / 42% Cuồng Bạo 6 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 32% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 35% lực tấn công, 40% tốc độ tấn công, 28% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 29500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 60
6545 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 418500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 220
30 30 750 800 36 8480 175 175 70% / 45% Cuồng Bạo 6 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 32% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 35% lực tấn công, 40% tốc độ tấn công, 28% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 31800
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 90
6710 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 450300
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 310
31 30 750 800 36 8480 175 175 70% / 45% Cuồng Bạo 7 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 34% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 40% lực tấn công, 45% tốc độ tấn công, 32% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 34000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 120
7060 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 484300
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 430
32 36 825 905 36 9590 175 175 70% / 45% Cuồng Bạo 7 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 34% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 40% lực tấn công, 45% tốc độ tấn công, 32% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 34000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 120
7225 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 518300
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 550
33 36 825 905 36 9590 175 175 75% / 48% Cuồng Bạo 7 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 34% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 40% lực tấn công, 45% tốc độ tấn công, 32% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 38500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 250
7390 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 556800
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 800
34 36 900 1016 36 10760 210 210 75% / 48% Cuồng Bạo 7 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 34% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 40% lực tấn công, 45% tốc độ tấn công, 32% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 38500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 250
7555 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 595300
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 1050
35 36 900 1016 36 10760 210 210 80% / 51% Cuồng Bạo 7 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 34% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 40% lực tấn công, 45% tốc độ tấn công, 32% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 40800
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 400
7720 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 636100
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 1450
36 36 900 1016 36 10760 210 210 80% / 51% Cuồng Bạo 8 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 36% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 45% lực tấn công, 50% tốc độ tấn công, 36% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 43000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 600
8070 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 679100
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 2050
37 42 900 1133 42 12000 210 210 80% / 51% Cuồng Bạo 8 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 36% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 45% lực tấn công, 50% tốc độ tấn công, 36% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 43000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 600
8235 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 722100
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 2650
38 42 900 1133 42 12000 210 210 85% / 54% Cuồng Bạo 8 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 36% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 45% lực tấn công, 50% tốc độ tấn công, 36% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 48500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 900
8400 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 770600
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 3550
39 42 975 1256 42 13300 245 245 85% / 54% Cuồng Bạo 8 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 36% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 45% lực tấn công, 50% tốc độ tấn công, 36% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 48500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 900
8565 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 819100
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 4450
40 42 975 1256 42 13300 245 245 90% / 57% Cuồng Bạo 8 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 36% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 45% lực tấn công, 50% tốc độ tấn công, 36% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 51300
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 1200
8730 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 870400
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 5650
41 42 975 1256 42 13300 245 245 90% / 57% Cuồng Bạo 9 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 38% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 50% lực tấn công, 55% tốc độ tấn công, 40% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 54000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 1500
9080 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 924400
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 7150
42 42 1050 1385 48 14670 245 245 90% / 57% Cuồng Bạo 9 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 38% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 50% lực tấn công, 55% tốc độ tấn công, 40% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 54000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 1500
9245 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 978400
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 8650
43 42 1050 1385 48 14670 245 245 95% / 60% Cuồng Bạo 9 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 38% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 50% lực tấn công, 55% tốc độ tấn công, 40% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 59500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 1800
9410 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1037900
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 10450
44 48 1125 1520 48 16100 280 245 95% / 60% Cuồng Bạo 9 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 38% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 50% lực tấn công, 55% tốc độ tấn công, 40% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 59500
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 1800
9575 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1097400
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 12250
45 48 1125 1520 48 16100 280 245 100% / 63% Cuồng Bạo 9 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 38% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 50% lực tấn công, 55% tốc độ tấn công, 40% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 62800
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 2100
9740 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1160200
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 14350
46 48 1125 1520 48 16100 280 245 100% / 63% Cuồng Bạo 10 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 40% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 55% lực tấn công, 60% tốc độ tấn công, 44% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 66000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 2400
10090 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1226200
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 16750
47 48 1200 1662 48 17600 280 280 100% / 63% Cuồng Bạo 10 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 40% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 55% lực tấn công, 60% tốc độ tấn công, 44% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 66000
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 2400
10255 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1292200
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 19150
48 48 1200 1662 48 17600 280 280 105% / 66% Cuồng Bạo 10 - Gây thiệt hại cho 4 Tướng địch bằng 40% máu tối đa của họ. Miễn dịch Choáng, tăng 55% lực tấn công, 60% tốc độ tấn công, 44% tỷ lệ CRIT cho 3 Tướng cùng Phe Chiến Thú trong 5 giây (Nghỉ 8 giây.) 10420 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III x 1292200
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 19150

Ngoài ra

Thí Luyện