Kỹ Năng: Cảm Tử

Cảm TửCảm Tử
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 20
2 Gây 175% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 40
3 Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 60
4 Gây 325% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 80
5 Gây 400% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Gây 500% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Gây 700% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Gây 1000% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Gây 1400% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Gây 2100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 200