Thương Nhân

Thương Nhân
Đồ Lượng Lượt Phí
Chìa Khóa Bạc - Mở Rương Báu bí ẩn. 1 - 2 10% 200000 Vàng
Chìa Khóa Vàng - Mở Rương Báu bí ẩn. 1 4% 1000000 Vàng
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh. 3 - 5 8.57% 50000 Vàng
Hộp Pha Lê Xanh S - Cho 20000 Pha Lê Xanh. 2 - 4 4.29% 250000 Vàng
Túi Pha Lê Đỏ L - Cho 50 Pha Lê Đỏ. 3 - 5 4.57% 10 Ngọc
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ. 2 - 4 2.29% 50 Ngọc
Bài Thiêu Đốt I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Thiêu Đốt III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Chắn Lửa I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Chắn Lửa III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Gai Nhím I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Gai Nhím III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Làm Chậm I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Làm Chậm III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Chạy Nhanh I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Chạy Nhanh III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Hóa Đá I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Hóa Đá III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Kiên Cường I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Kiên Cường III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.86% 500000 Vàng
Bài Thiêu Đốt I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Thiêu Đốt III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Chắn Lửa I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Chắn Lửa III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Gai Nhím I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Gai Nhím III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Làm Chậm I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Làm Chậm III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Chạy Nhanh I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Chạy Nhanh III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Hóa Đá I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Hóa Đá III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Kiên Cường I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Kiên Cường III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.57% 1500000 Vàng
Bài Hồi Sinh I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Hồi Sinh II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Hồi Sinh III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Hồi Sinh IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Đấm Mạnh I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Đấm Mạnh II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Đấm Mạnh III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Đấm Mạnh IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Tiếp Sức I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Tiếp Sức II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Tiếp Sức III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Tiếp Sức IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Cảm Tử I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Cảm Tử II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Cảm Tử III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Cảm Tử IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Đòn Chết I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Đòn Chết II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Đòn Chết III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Đòn Chết IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Phân Tán I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Phân Tán II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Phân Tán III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Phân Tán IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Nổi Điên I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Nổi Điên II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Nổi Điên III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Nổi Điên IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Chiến Thần I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Chiến Thần II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Chiến Thần III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Chiến Thần IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Hút Máu I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Hút Máu II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Hút Máu III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Hút Máu IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Công Thủ I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Công Thủ II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Công Thủ III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Bài Công Thủ IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.57% 750000 Vàng
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh. 3 - 5 2.86% 50000 Vàng
Hộp Pha Lê Xanh S - Cho 20000 Pha Lê Xanh. 2 - 4 2.86% 250000 Vàng
Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh. 1 - 2 2.86% 1200000 Vàng
Túi Pha Lê Đỏ L - Cho 50 Pha Lê Đỏ. 3 - 5 1.43% 10 Ngọc
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ. 2 - 4 1.14% 50 Ngọc
Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ. 1 - 2 0.86% 200 Ngọc
Bài Hồi Sinh I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Hồi Sinh II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Hồi Sinh III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Hồi Sinh IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Đấm Mạnh I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Đấm Mạnh II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Đấm Mạnh III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Đấm Mạnh IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Tiếp Sức I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Tiếp Sức II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Tiếp Sức III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Tiếp Sức IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Cảm Tử I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Cảm Tử II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Cảm Tử III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Cảm Tử IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Đòn Chết I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Đòn Chết II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Đòn Chết III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Đòn Chết IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Phân Tán I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Phân Tán II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Phân Tán III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Phân Tán IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Nổi Điên I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Nổi Điên II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Nổi Điên III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Nổi Điên IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Chiến Thần I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Chiến Thần II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Chiến Thần III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Chiến Thần IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Hút Máu I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Hút Máu II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Hút Máu III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Hút Máu IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Công Thủ I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Công Thủ II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Công Thủ III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Công Thủ IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1 0.43% 2000000 Vàng
Bài Hư Ảo I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Hư Ảo II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Hư Ảo III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Hư Ảo IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Siêu Lực I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Siêu Lực II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Siêu Lực III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Siêu Lực IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Bất Bại I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Bất Bại II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Bất Bại III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Bất Bại IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Tái Sinh I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Tái Sinh II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Tái Sinh III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Bài Tái Sinh IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 1
1 0.43% 1200000 Vàng
Đá Tinh Thiêu Đốt - Có 5% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Gai Nhím - Có 5% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Làm Chậm - Có 25% cơ hội làm giảm 30% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 10%. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 5%. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Kiên Cường - Tăng máu lên 10%. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Đấm Mạnh - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Cảm Tử - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Đòn Chết - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Phân Tán - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 10% Sức tấn công. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công. 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4% 1 0.43% 80 Ngọc
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 9% tấn công và 2% tránh né khi chiến đấu. 1 0.43% 100 Ngọc
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 8% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.1 lần. 1 0.43% 100 Ngọc
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 10% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 1 0.43% 100 Ngọc
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 10% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 20% hiệu quả hồi máu. 1 0.43% 100 Ngọc
Đá Tinh Thiêu Đốt - Có 6% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 11% thiệt hại tiếp nhận. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Gai Nhím - Có 6% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Làm Chậm - Có 25% cơ hội làm giảm 40% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 20%. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 10%. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Kiên Cường - Tăng máu lên 15%. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Đấm Mạnh - Có 10% khả năng làm ngất 1,5 giây mục tiêu khi tấn công. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Cảm Tử - Gây 175% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Đòn Chết - Có 10% khả năng gây thêm 4x thiệt hại khi tấn công. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Phân Tán - Giảm 10 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 15% Sức tấn công. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công. 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8% 1 0.29% 160 Ngọc
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 13% tấn công và 2% tránh né khi chiến đấu. 1 0.29% 200 Ngọc
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 12% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.2 lần. 1 0.29% 200 Ngọc
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 15% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 1 0.29% 200 Ngọc
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 15% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 25% hiệu quả hồi máu. 1 0.29% 200 Ngọc
Đá Tinh Thiêu Đốt - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Gai Nhím - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Làm Chậm - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Kiên Cường - Tăng máu lên 20%. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Đấm Mạnh - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 1 0.23% 360 Ngọc
Đá Tinh Cảm Tử - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Đòn Chết - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Phân Tán - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 20% Sức tấn công. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công. 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12% 1 0.23% 300 Ngọc
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 17% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu. 1 0.23% 360 Ngọc
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 16% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.3 lần. 1 0.23% 360 Ngọc
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 20% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 1 0.23% 360 Ngọc
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 20% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 30% hiệu quả hồi máu. 1 0.23% 360 Ngọc
Đá Tinh Thiêu Đốt - Có 8% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 17% thiệt hại tiếp nhận. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Gai Nhím - Có 8% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Làm Chậm - Có 25% cơ hội làm giảm 60% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 40%. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 20%. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Kiên Cường - Tăng máu lên 25%. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 25% máu được phục hồi. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Đấm Mạnh - Có 10% khả năng làm ngất 2,5 giây mục tiêu khi tấn công. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 80% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 1 0.17% 480 Ngọc
Đá Tinh Cảm Tử - Gây 325% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Đòn Chết - Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Phân Tán - Giảm 20 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 25%. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 25% Sức tấn công. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 4% Máu mỗi lần tấn công. 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 16% 1 0.17% 450 Ngọc
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 21% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu. 1 0.17% 480 Ngọc
Đá Tinh Siêu Lực - Tăng 20% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.4 lần. 1 0.17% 480 Ngọc
Đá Tinh Bất Bại - Tăng 25% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 1 0.17% 480 Ngọc
Đá Tinh Tái Sinh - Tăng 28% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 40% hiệu quả hồi máu. 1 0.17% 480 Ngọc
Đá Tinh Thiêu Đốt - Có 9% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 20% thiệt hại tiếp nhận. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Gai Nhím - Có 10% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Làm Chậm - Có 25% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 50%. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 25%. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Kiên Cường - Tăng máu lên 30%. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 30% máu được phục hồi. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Đấm Mạnh - Có 10% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 100% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 1 0.11% 600 Ngọc
Đá Tinh Cảm Tử - Gây 400% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Đòn Chết - Có 10% khả năng gây thêm 7x thiệt hại khi tấn công. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Phân Tán - Giảm 25 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 30%. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 30% Sức tấn công. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Hút Máu - Hồi 5% Máu mỗi lần tấn công. 1 0.11% 540 Ngọc
Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 20% 1 0.11% 540 Ngọc