Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Khó Thành 6

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý60 Ấn1800 Sao
20 Lửa Công Lý90 Ấn2700 Sao
30 Lửa Công Lý150 Ấn4500 Sao75 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 6 - 1 38 Sao + 36 Ấn(30% )
15300Vàng + 15300Dầu
15300Vàng 5895 Hy sinh
Khó Thành 6 - 2 38 Sao + 36 Ấn(30% )
15600Vàng + 15600Dầu
15600Vàng 5585 Hy sinh
Khó Thành 6 - 3 38 Sao + 36 Ấn(30% )
15900Vàng + 15900Dầu
15900Vàng 6007 Hy sinh
Khó Thành 6 - 4 39 Sao + 37 Ấn(30% )
16200Vàng + 16200Dầu
16200Vàng 5802 Hy sinh
Khó Thành 6 - 5 39 Sao + 37 Ấn(30% )
16500Vàng + 16500Dầu
16500Vàng 5791 Hy sinh
Khó Thành 6 - 6 39 Sao + 37 Ấn(30% )
16700Vàng + 16700Dầu
16700Vàng 5667 Hy sinh
Khó Thành 6 - 7 40 Sao + 38 Ấn(30% )
17100Vàng + 17100Dầu
17100Vàng 6175 Hy sinh
Khó Thành 6 - 8 40 Sao + 38 Ấn(30% )
17400Vàng + 17400Dầu
17400Vàng 6310 Hy sinh
Khó Thành 6 - 9 40 Sao + 38 Ấn(30% )
17600Vàng + 17600Dầu
17600Vàng 6105 Hy sinh
Khó Thành 6 - 10 52 Sao + 50 Ấn(30% )
18000Vàng + 18000Dầu
18000Vàng 6342 Hy sinh