1. Các quái đang tiến về phía Liên Minh trên khắp Narcia. Các thành viên Liên Minh triệu hồi các thần thú để trấn giữ. 2. Một đợt quái sẽ tấn công Lãnh Địa. Liên Minh cần sức mạnh của Hộ Thú để bảo vệ chống lại những kẻ xâm lược. 3. Vượt ải để nhận phần thưởng. Mỗi ải chỉ được nhận một lần thưởng. Phần thưởng sẽ không xuất hiện lại nếu tham gia Liên Minh khác. 4. Có thể nhận một Quà Cống Hiến mỗi ngày. Phần thưởng này căn cứ vào ải cao nhất mà Liên Minh đã vượt qua. Cống Hiến được dùng để mua vật phẩm tại Shop Liên Minh.

Mở Hộ Thú

Nữ Vương Gai
Cự Nhân Băng
Ngựa Lửa
Thú Ma Tinh
Sư Tử Bay

Phí Nâng cấp

KN Phí Nâng cấp Thưởng
Cấp Hy sinh x 10
Cấp Khả năng Hy sinh x 10
Vàng x 60 000 /
Dầu x 60 000
Cống Hiến x 10
Cấp Hy sinh x 20
Cấp Khả năng Hy sinh x 20
Vinh quang trận mạc x 90 /
Ấn x 20 /
Pha Lê Đỏ x 30 /
Pha Lê Xanh x 3 000
Cống Hiến x 20
Cấp Hy sinh x 40
Cấp Khả năng Hy sinh x 40
Ngọc x 20 Cống Hiến x 40

Nâng Cấp Hộ Thú

Cấp KN Phí Nâng cấp
Lv1 300
Lv2 800
Lv3 1600
Lv4 2800
Lv5 4500
Lv6 6700
Lv7 9600
Lv8 13100
Lv9 17300
Lv10 22300
Lv11 28300
Lv12 35200
Lv13 42800
Lv14 51200
Lv15 60400
Lv16 70500
Lv17 81600
Lv18 93800
Lv19 107200
Lv20 122200 Unknown - Unknown x 1
Lv21 139200
Lv22 158200
Lv23 179200
Lv24 202200
Lv25 227200
Lv26 255200
Lv27 286200
Lv28 320200
Lv29 357200
Lv30 398200
Lv31 443200
Lv32 492200
Lv33 545200
Lv34 602200
Lv35 664200
Lv36 731200
Lv37 803200
Lv38 881200
Lv39 965200
Lv40 1056200 Unknown - Unknown x 1
Lv41 1154200
Lv42 1260200
Lv43 1374200
Lv44 1497200
Lv45 1630200
Lv46 1774200
Lv47 1930200
Lv48 2098200
Lv49 2279200
Lv50 2474200
Lv51 2685200
Lv52 2913200
Lv53 3159200
Lv54 3425200
Lv55 3712200
Lv56 4022200
Lv57 4356200
Lv58 4716200
Lv59 5096200
Lv60 5516200 Unknown - Unknown x 1
Lv61 5976200
Lv62 6476200
Lv63 7016200
Lv64 7596200
Lv65 8216200
Lv66 8876200
Lv67 9596200
Lv68 10376200
Lv69 11216200
Lv70 12116200
Lv71 13096200
Lv72 14156200
Lv73 15296200
Lv74 16536200
Lv75 17876200
Lv76 19316200
Lv77 20876200
Lv78 22556200
Lv79 24376200
Lv80 0 Unknown - Unknown x 1

Nâng Cấp Hộ Thú Khả năng

Cấp KN
Lv1 18000
Lv2 54000
Lv3 114000
Lv4 234000
Lv5 454000
Lv6 874000
Lv7 1634000
Lv8 2934000
Lv9 5014000
Lv10 0