Kỹ Năng & Đá Tinh: Thiêu Đốt

Thiêu ĐốtThiêu Đốt
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 5% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 sec. 20
2 Có 6% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 sec. 40
3 Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 sec. 60
4 Có 8% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 sec. 80
5 Có 9% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 100
6 Có 15% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 120
7 Có 35% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 140
8 Có 50% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 160
9 Có 65% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 180
10 Có 80% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 sec. 200