Kỹ Năng: Chia Cắt

Chia CắtChia Cắt
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tấn công gây 100%+1500Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa. 20
2 Tấn công gây 100%+1800Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 7% HP tối đa. 40
3 Tấn công gây 100%+2400Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 8% HP tối đa. 60
4 Tấn công gây 100%+3300Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 10% HP tối đa. 80
5 Tấn công gây 100%+4200Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 12% HP tối đa. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Tấn công gây 100%+5700Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 15% HP tối đa. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Tấn công gây 100%+7200Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 18% HP tối đa. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Tấn công gây 100%+9000Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 21% HP tối đa. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Tấn công gây 100%+12000Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 25% HP tối đa. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Tấn công gây 100%+18000Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 30% HP tối đa. 200