Phép

Mua hoặc nâng cấp Phéo trong Nhà phép để giành lợi thế khi chiến đấu.
Bạn có thể mua tối đa 4 Phép trong Nhà Phép
Bạn nhận lại 50% giá mua một Phép khi xóa nó.
  • Mưa Tên
  • Phục Hồi
  • Hào Khí
  • Cuồng Phong
  • Hộ Thần
  • Thiên Thạch
  • Thảm Họa
  • Sát Giới
  • Phượng Hoàng
  • Bão Tuyết
Mưa Tên Mưa Tên (Nhà Phép Cấp 1 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 1200 Vàng 5000 Vàng 30 min. (Nhà Phép Cấp 2) 10
Bắn mưa tên, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +120 cho tất cả quân địch trong khu vực trong 8 giây. Không có tác dụng với kiến trúc.
2 2400 Vàng 10000 Vàng 1 giờ. 43 min. (Nhà Phép Cấp 3) 30
Bắn mưa tên, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +240 cho tất cả quân địch trong khu vực trong 8 giây. Không có tác dụng với kiến trúc.
3 3600 Vàng 19000 Vàng 4 giờ. 5 min. (Nhà Phép Cấp 4) 60
Bắn mưa tên, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +360 cho tất cả quân địch trong khu vực trong 8 giây. Không có tác dụng với kiến trúc.
4 4800 Vàng 32000 Vàng 7 giờ. 59 min. (Nhà Phép Cấp 5) 100
Bắn mưa tên, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +480 cho tất cả quân địch trong khu vực trong 8 giây. Không có tác dụng với kiến trúc.
5 6000 Vàng 150
Bắn mưa tên, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +600 cho tất cả quân địch trong khu vực trong 8 giây. Không có tác dụng với kiến trúc.
Phục Hồi Phục Hồi (Nhà Phép Cấp 1 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 1200 Vàng 5000 Vàng 30 min. (Nhà Phép Cấp 2) 15
Đặt vòng tròn chữa thương, quân ta đứng trong vòng tròn được hồi phục 6% Máu tối đa +10 Máu mỗi giây trong 8 giây.
2 2400 Vàng 10000 Vàng 1 giờ. 43 min. (Nhà Phép Cấp 3) 45
Đặt vòng tròn chữa thương, quân ta đứng trong vòng tròn được hồi phục 8% Máu tối đa +20 Máu mỗi giây trong 8 giây.
3 3600 Vàng 19000 Vàng 4 giờ. 5 min. (Nhà Phép Cấp 4) 90
Đặt vòng tròn chữa thương, quân ta đứng trong vòng tròn được hồi phục 10% Máu tối đa +30 Máu mỗi giây trong 8 giây.
4 4800 Vàng 35000 Vàng 13 giờ. 48 min. (Nhà Phép Cấp 6) 150
Đặt vòng tròn chữa thương, quân ta đứng trong vòng tròn được hồi phục 12% Máu tối đa +40 Máu mỗi giây trong 8 giây.
5 6000 Vàng 225
Đặt vòng tròn chữa thương, quân ta đứng trong vòng tròn được hồi phục 15% Máu tối đa +50 Máu mỗi giây trong 8 giây.
Hào Khí Hào Khí (Nhà Phép Cấp 5 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 6000 Vàng 80000 Vàng 13 giờ. 48 min. (Nhà Phép Cấp 6) 20
Khơi dậy hào khí của quân đội, +5% Sức tấn công cho tất cả đến khi trận chiến kết thúc.
2 8000 Vàng 120000 Vàng 21 giờ. 54 min. (Nhà Phép Cấp 7) 60
Khơi dậy hào khí của quân đội, +8% Sức tấn công cho tất cả đến khi trận chiến kết thúc.
3 10000 Vàng 150000 Vàng 1 ngày. 8 giờ. 42 min. (Nhà Phép Cấp 8) 120
Khơi dậy hào khí của quân đội, +11% Sức tấn công cho tất cả đến khi trận chiến kết thúc.
4 12000 Vàng 190000 Vàng 1 ngày. 22 giờ. 34 min. (Nhà Phép Cấp 9) 200
Khơi dậy hào khí của quân đội, +14% Sức tấn công cho tất cả đến khi trận chiến kết thúc.
5 14000 Vàng 300
Khơi dậy hào khí của quân đội, +17% Sức tấn công cho tất cả đến khi trận chiến kết thúc.
Cuồng Phong Cuồng Phong (Nhà Phép Cấp 7 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 15000 Vàng 230000 Vàng 2 ngày. 15 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 10) 25
Gọi gió bão tấn công lâu đài địch, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +800 trong 8 giây cho tất cả kiến trúc nằm trên đường đi của nó. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường đi của bão.
2 35000 Vàng 380000 Vàng 3 ngày. 13 giờ. 2 min. (Nhà Phép Cấp 11) 75
Gọi gió bão tấn công lâu đài địch, gây thiệt hại bằng 16% Máu tối đa +1.040 trong 8 giây cho tất cả kiến trúc nằm trên đường đi của nó. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường đi của bão.
3 55000 Vàng 500000 Vàng 4 ngày. 14 giờ. 24 min. (Nhà Phép Cấp 12) 150
Gọi gió bão tấn công lâu đài địch, gây thiệt hại bằng 24% Máu tối đa +1.280 trong 8 giây cho tất cả kiến trúc nằm trên đường đi của nó. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường đi của bão.
4 75000 Vàng 630000 Vàng 5 ngày. 20 giờ. 21 min. (Nhà Phép Cấp 13) 250
Gọi gió bão tấn công lâu đài địch, gây thiệt hại bằng 32% Máu tối đa +1.520 trong 8 giây cho tất cả kiến trúc nằm trên đường đi của nó. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường đi của bão.
5 95000 Vàng 375
Gọi gió bão tấn công lâu đài địch, gây thiệt hại bằng 40% Máu tối đa +1.760 trong 8 giây cho tất cả kiến trúc nằm trên đường đi của nó. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường đi của bão.
Hộ Thần Hộ Thần (Nhà Phép Cấp 8 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 10000 Vàng 190000 Vàng 1 ngày. 22 giờ. 34 min. (Nhà Phép Cấp 9) 30
Thần Bảo Hộ, 6 Lính/Tướng đồng minh trong phạm vi hiệu lực được miễn nhiễm với mọi tấn công trong 6 giây.
2 15000 Vàng 230000 Vàng 2 ngày. 15 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 10) 90
Thần Bảo Hộ, 8 Lính/Tướng đồng minh trong phạm vi hiệu lực được miễn nhiễm với mọi tấn công trong 6 giây.
3 20000 Vàng 380000 Vàng 3 ngày. 13 giờ. 2 min. (Nhà Phép Cấp 11) 180
Thần Bảo Hộ, 10 Lính/Tướng đồng minh trong phạm vi hiệu lực được miễn nhiễm với mọi tấn công trong 6 giây.
4 25000 Vàng 630000 Vàng 5 ngày. 20 giờ. 21 min. (Nhà Phép Cấp 13) 300
Thần Bảo Hộ, 12 Lính/Tướng đồng minh trong phạm vi hiệu lực được miễn nhiễm với mọi tấn công trong 6 giây.
5 30000 Vàng 450
Thần Bảo Hộ, 14 Lính/Tướng đồng minh trong phạm vi hiệu lực được miễn nhiễm với mọi tấn công trong 6 giây.
Thiên Thạch Thiên Thạch (Nhà Phép Cấp 9 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 15000 Vàng 230000 Vàng 2 ngày. 15 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 10) 35
Mưa thiên thạch, gây thiệt hại bằng 12% Máu tối đa cho tất cả quân địch trong khu vực trong 6 giây.
2 35000 Vàng 500000 Vàng 4 ngày. 14 giờ. 24 min. (Nhà Phép Cấp 12) 105
Mưa thiên thạch, gây thiệt hại bằng 18% Máu tối đa cho tất cả quân địch trong khu vực trong 6 giây.
3 55000 Vàng 750000 Vàng 7 ngày. 7 giờ. 18 min. (Nhà Phép Cấp 14) 210
Mưa thiên thạch, gây thiệt hại bằng 24% Máu tối đa cho tất cả quân địch trong khu vực trong 6 giây.
4 75000 Vàng 1000000 Vàng 8 ngày. 23 giờ. 37 min. (Nhà Phép Cấp 18) 350
Mưa thiên thạch, gây thiệt hại bằng 30% Máu tối đa cho tất cả quân địch trong khu vực trong 6 giây.
5 95000 Vàng 525
Mưa thiên thạch, gây thiệt hại bằng 36% Máu tối đa cho tất cả quân địch trong khu vực trong 6 giây.
Thảm Họa Thảm Họa (Nhà Phép Cấp 11 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 35000 Vàng 500000 Vàng 4 ngày. 14 giờ. 24 min. (Nhà Phép Cấp 12) 40
Đá lở, gây thiệt hại bằng 15% Máu tối đa +300 và giảm 30% Sức tấn công của tất cả kẻ địch trên đường lăn của đá trong vòng 5 giây. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường lăn của đá.
2 40000 Vàng 630000 Vàng 5 ngày. 20 giờ. 21 min. (Nhà Phép Cấp 13) 120
Đá lở, gây thiệt hại bằng 15% Máu tối đa +500 và giảm 35% Sức tấn công của tất cả kẻ địch trên đường lăn của đá trong vòng 5 giây. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường lăn của đá.
3 45000 Vàng 750000 Vàng 7 ngày. 7 giờ. 18 min. (Nhà Phép Cấp 14) 240
Đá lở, gây thiệt hại bằng 15% Máu tối đa +700 và giảm 40% Sức tấn công của tất cả kẻ địch trên đường lăn của đá trong vòng 5 giây. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường lăn của đá.
4 50000 Vàng 880000 Vàng 10 ngày. 21 giờ. 41 min. (Nhà Phép Cấp 15) 400
Đá lở, gây thiệt hại bằng 15% Máu tối đa +900 và giảm 45% Sức tấn công của tất cả kẻ địch trên đường lăn của đá trong vòng 5 giây. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường lăn của đá.
5 55000 Vàng 600
Đá lở, gây thiệt hại bằng 15% Máu tối đa +1200 và giảm 50% Sức tấn công của tất cả kẻ địch trên đường lăn của đá trong vòng 5 giây. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường lăn của đá.
Sát Giới Sát Giới (Nhà Phép Cấp 13 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 30000 Vàng 900000 Vàng 7 ngày. 7 giờ. 18 min. (Nhà Phép Cấp 14) 45
Đại khai sát giới, +20% Sức tấn công, Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển cho lính trong khu vực trong vòng 8 giây.
2 35000 Vàng 1050000 Vàng 8 ngày. 23 giờ. 37 min. (Nhà Phép Cấp 15) 135
Đại khai sát giới, +30% Sức tấn công, Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển cho lính trong khu vực trong vòng 9 giây.
3 40000 Vàng 1500000 Vàng 13 ngày. 1 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 16) 270
Đại khai sát giới, +40% Sức tấn công, Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển cho lính trong khu vực trong vòng 11 giây.
4 45000 Vàng 1900000 Vàng 15 ngày. 12 giờ. 36 min. (Nhà Phép Cấp 17) 450
Đại khai sát giới, +50% Sức tấn công, Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển cho lính trong khu vực trong vòng 12 giây.
5 50000 Vàng 675
Đại khai sát giới, +60% Sức tấn công, Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển cho lính trong khu vực trong vòng 15 giây.
Phượng Hoàng Phượng Hoàng (Nhà Phép Cấp 15 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 40000 Vàng 1500000 Vàng 10 ngày. 21 giờ. 41 min. (Nhà Phép Cấp 16) 50
Gọi phượng hoàng tới giúp trong 10 giây, hồi sinh ngẫu nhiên 6 lính trên đường bay của nó. Không có tác dụng với Tướng. Dẫn đường cho phượng hoàng bằng cách di ngón tay trên màn hình.
2 55000 Vàng 1900000 Vàng 13 ngày. 1 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 17) 150
Gọi phượng hoàng tới giúp trong 10 giây, hồi sinh ngẫu nhiên 12 lính trên đường bay của nó. Không có tác dụng với Tướng. Dẫn đường cho phượng hoàng bằng cách di ngón tay trên màn hình.
3 70000 Vàng 2650000 Vàng 15 ngày. 12 giờ. 36 min. (Nhà Phép Cấp 19) 300
Gọi phượng hoàng tới giúp trong 10 giây, hồi sinh ngẫu nhiên 18 lính trên đường bay của nó. Không có tác dụng với Tướng. Dẫn đường cho phượng hoàng bằng cách di ngón tay trên màn hình.
4 85000 Vàng 3000000 Vàng 18 ngày. 6 giờ. 12 min. (Nhà Phép Cấp 20) 500
Gọi phượng hoàng tới giúp trong 10 giây, hồi sinh ngẫu nhiên 24 lính trên đường bay của nó. Không có tác dụng với Tướng. Dẫn đường cho phượng hoàng bằng cách di ngón tay trên màn hình.
5 100000 Vàng 750
Gọi phượng hoàng tới giúp trong 10 giây, hồi sinh ngẫu nhiên 30 lính trên đường bay của nó. Không có tác dụng với Tướng. Dẫn đường cho phượng hoàng bằng cách di ngón tay trên màn hình.
Bão Tuyết Bão Tuyết (Nhà Phép Cấp 16 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 90000 Vàng 1900000 Vàng 13 ngày. 1 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 17) 55
Bao phủ một khu vực bằng một trận bão tuyết, gây thiệt hại bằng 6% Máu tối đa +200 và đóng băng tất cả đối thủ trong khu vực trong 6 giây. Kẻ thù bước vào khu vực sau khi ra đòn vẫn phải chịu thiệt hại nhưng không bị đóng băng.
2 105000 Vàng 2250000 Vàng 15 ngày. 12 giờ. 36 min. (Nhà Phép Cấp 18) 165
Bao phủ một khu vực bằng một trận bão tuyết, gây thiệt hại bằng 7% Máu tối đa +400 và đóng băng tất cả đối thủ trong khu vực trong 7 giây. Kẻ thù bước vào khu vực sau khi ra đòn vẫn phải chịu thiệt hại nhưng không bị đóng băng.
3 120000 Vàng 2650000 Vàng 18 ngày. 6 giờ. 12 min. (Nhà Phép Cấp 19) 330
Bao phủ một khu vực bằng một trận bão tuyết, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +600 và đóng băng tất cả đối thủ trong khu vực trong 9 giây. Kẻ thù bước vào khu vực sau khi ra đòn vẫn phải chịu thiệt hại nhưng không bị đóng băng.
4 135000 Vàng 3000000 Vàng 21 ngày. 7 giờ. 6 min. (Nhà Phép Cấp 20) 550
Bao phủ một khu vực bằng một trận bão tuyết, gây thiệt hại bằng 9% Máu tối đa +800 và đóng băng tất cả đối thủ trong khu vực trong 11 giây. Kẻ thù bước vào khu vực sau khi ra đòn vẫn phải chịu thiệt hại nhưng không bị đóng băng.
5 150000 Vàng 825
Bao phủ một khu vực bằng một trận bão tuyết, gây thiệt hại bằng 10% Máu tối đa +1000 và đóng băng tất cả đối thủ trong khu vực trong 13 giây. Kẻ thù bước vào khu vực sau khi ra đòn vẫn phải chịu thiệt hại nhưng không bị đóng băng.