Kỹ Năng: Đòn Chết

Đòn ChếtĐòn Chết
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công. 20
2 Có 10% khả năng gây thêm 4x thiệt hại khi tấn công. 40
3 Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công. 60
4 Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công. 80
5 Có 10% khả năng gây thêm 7x thiệt hại khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Có 10% khả năng gây thêm 9x thiệt hại khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Có 10% khả năng gây thêm 12x thiệt hại khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Có 10% khả năng gây thêm 15x thiệt hại khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Có 15% khả năng gây thêm 18x thiệt hại khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Có 20% khả năng gây thêm 22x thiệt hại khi tấn công. 200