Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Thành 3

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
16 Lửa13 Ấn390 Sao
32 Lửa20 Ấn600 Sao
48 Lửa34 Ấn1020 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 3 - 1 6 Sao + 3 Ấn(29% )
4350Vàng + 4350Dầu
2175Vàng 760 Hy sinh
Thành 3 - 2 6 Sao + 4 Ấn(23% )
4500Vàng + 4500Dầu
2250Vàng 815 Hy sinh
Thành 3 - 3 7 Sao + 4 Ấn(24% )
4650Vàng + 4650Dầu
2325Vàng 930 Hy sinh
Thành 3 - 4 7 Sao + 4 Ấn(25% )
4800Vàng + 4800Dầu
2400Vàng 1015 Hy sinh
Thành 3 - 5 7 Sao + 4 Ấn(26% )
4950Vàng + 4950Dầu
2475Vàng 925 Hy sinh
Thành 3 - 6 7 Sao + 4 Ấn(27% )
5100Vàng + 5100Dầu
2550Vàng 942 Hy sinh
Thành 3 - 7 7 Sao + 4 Ấn(28% )
5250Vàng + 5250Dầu
2625Vàng 1000 Hy sinh
Thành 3 - 8 8 Sao + 4 Ấn(29% )
5400Vàng + 5400Dầu
2700Vàng 1160 Hy sinh
Thành 3 - 9 8 Sao + 4 Ấn(30% )
5550Vàng + 5550Dầu
2775Vàng 1227 Hy sinh
Thành 3 - 10 8 Sao + 4 Ấn(31% )
5700Vàng + 5700Dầu
2850Vàng 1082 Hy sinh
Thành 3 - 11 8 Sao + 4 Ấn(32% )
5850Vàng + 5850Dầu
2925Vàng 1100 Hy sinh
Thành 3 - 12 8 Sao + 5 Ấn(27% )
6000Vàng + 6000Dầu
3000Vàng 1110 Hy sinh
Thành 3 - 13 9 Sao + 4 Ấn(28% )
6150Vàng + 6150Dầu
3075Vàng 1150 Hy sinh
Thành 3 - 14 9 Sao + 4 Ấn(29% )
6300Vàng + 6300Dầu
3150Vàng 1217 Hy sinh
Thành 3 - 15 4 Sao + 6 Ấn(30% )
1000Vàng + 1000Dầu
500Vàng 1027 Hy sinh
Thành 3 - 16 4 Sao + 7 Ấn(30% )
1200Vàng + 1200Dầu
600Vàng 1442 Hy sinh