Đột Kích

Điều Tướng đi Thám Hiểm! Sức mạnh càng lớn, thưởng càng nhiều!
Sức mạnh 5000+
Miêu tả Quảng bá Cấp Tướng Đột Kích Thưởng Lửa x 3
Nông Dân I 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Nông Dân II 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Lính Gác I 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Lính Gác II 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Hạ Sĩ I 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Hạ Sĩ II 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Kỵ Sĩ I 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Kỵ Sĩ II 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Hiệp Sĩ I 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Hiệp Sĩ II 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Sĩ Quan I + 10% 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Sĩ Quan II + 10% 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Đô Đốc I + 10% 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Đô Đốc II + 10% 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Huân Tước I + 10% 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Huân Tước II + 15% 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Nam Tước I + 15% 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Nam Tước II + 20% 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Tử Tước I + 25% 6 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Tử Tước II + 35% 7 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Bá Tước I + 40% 7 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Bá Tước II + 50% 8 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Hầu Tước I + 50% 8 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Hầu Tước II + 60% 8 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Công Tước I + 70% 9 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Công Tước II + 70% 9 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Tổng Đốc I + 80% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Tổng Đốc II + 80% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Vương Công I + 80% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Vương Công II + 90% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Quốc Vương I + 90% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Quốc Vương II + 90% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Hoàng Đế I + 100% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Hoàng Đế II + 100% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Chúa Tể I + 100% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Chúa Tể II + 110% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Chí Tôn I + 115% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Chí Tôn II + 115% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Chinh Phục I + 120% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Chinh Phục II + 125% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Truyền Kỳ I + 125% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Truyền Kỳ II + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Huyền Thoại I + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Huyền Thoại II + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Unknown + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Unknown + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Unknown + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Unknown + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Unknown + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Unknown + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Unknown + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Unknown + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Unknown + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)
Unknown + 130% 10 Sức mạnh > (Sao + Thưởng: Huy Hiệu)