Kỹ Năng: Chắn Lửa

Chắn LửaChắn Lửa
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận. 20
2 Phản lại 11% thiệt hại tiếp nhận. 40
3 Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận. 60
4 Phản lại 17% thiệt hại tiếp nhận. 80
5 Phản lại 20% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Phản lại 25% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Phản lại 30% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Phản lại 45% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Tăng 40% máu và phản lại 50% thiệt hại phải chịu. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Tăng 80% máu và phản lại 55% thiệt hại phải chịu. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Tinh Vũ Thánh Nữ
56
Đế Thần Sợ Hãi
52
Vu Sĩ Độc
49
Cáo Hàn Băng
41
Anubis
40
Thợ Săn Bão Lửa
39
Ninja
32
Quỷ Gương
30
Viking
29
Bùa Đạo Sư
27
Sắc Quỷ
26
Rồng Bão Táp
24