Búa Thần

Nhận 1 lượt tham gia sự kiện Búa Thần.
1. Dùng Búa Thần để mở Bức Đá Rồng chôn giấu kho tàng thần bí. 2. Mỗi lần mở sẽ xuất hiện 3 biểu tượng sắp xếp ngẫu nhiên. 3. Dùng ngọc để mua Búa Thần. Mỗi ngày 00:00 có thể nhận 1 Búa Thần miễn phí.
1. Nếu tổ hợp biểu tượng mở ra khớp với những tổ hợp phía trái, sẽ nhận được thưởng tương ứng trong Hộp thư. 2. Nếu tổ hợp mở ra không khớp, bạn vẫn sẽ nhận một phần Quà May Mắn trong hộp thư. 3. Bạn sẽ nhận được điểm tích lũy cho mỗi lần đập. Khi tích lũy đủ điểm, một phần quà ngẫu nhiên sẽ được gửi vào Hộp Đạo Cụ. Vui lòng nhận trước khi hoạt động kết thúc.
20.10.2017 (Búa Thần - Nhận 1 lượt tham gia sự kiện Búa Thần. x 150 Ngọc)
Rồng Xương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Xương. x 1
Túi bài ngẫu nhiên cấp 5 - Nhận 1 thẻ bài bất kỳ. x 1
Anubis - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Anubis. x 1
*Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin. x 10
Túi bài ngẫu nhiên cấp 3 - Nhận 1 thẻ bài bất kỳ. x 1
Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. x 1
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.x 5 / Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.x 2 / Gói Kinh Nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.x 3 /
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.x 1 / Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.x 2 / Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thànhx 2

5000/5000
Vé mua Skin - Đổi Skin nền tại trang Mua Sắm.x 10 / Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.x 3 / Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!x 1 /
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.x 1 / Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.x 1 / Đá Tiến Hóa - Dùng để Tiến hóa Tướng.x 1
22.10.2017 (Búa Thần - Nhận 1 lượt tham gia sự kiện Búa Thần. x 200 Ngọc)
Rồng Xương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Xương. x 1
Nữ Thiện Xạ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Thiện Xạ. x 1
Anubis - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Anubis. x 1
*Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin. x 10
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 1
Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. x 1
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.x 2 / Hộp Xèng I - Cho 10 Xèng.x 2 / Gói Kinh Nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.x 3 /
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.x 1 / Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.x 2 / Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thànhx 2

5000/5000
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6x 10 / Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.x 10 / Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!x 1 /
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.x 1 / Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.x 1 / Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí.x 1
01.11.2017 (Búa Thần - Nhận 1 lượt tham gia sự kiện Búa Thần. x 200 Ngọc)
Rồng Xương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Xương. x 1
Frankenstein - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Frankenstein. x 1
Anubis - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Anubis. x 1
*Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin. x 10
Túi bài ngẫu nhiên cấp 3 - Nhận 1 thẻ bài bất kỳ. x 1
Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. x 1
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.x 2 / Hộp Xèng I - Cho 10 Xèng.x 2 / Gói Kinh Nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.x 3 /
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.x 1 / Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.x 2 / Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thànhx 2

5000/5000
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6x 10 / Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.x 10 / Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!x 1 /
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.x 1 / Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.x 1 / Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí.x 1
26.11.2017 (Búa Thần - Nhận 1 lượt tham gia sự kiện Búa Thần. x 200 Ngọc)
Rồng Xương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Xương. x 1
Chủ Tế Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Chủ Tế Quỷ. x 1
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
*Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin. x 10
Bộ bài cấp 3 - Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên. x 1
Thẻ Quay Hồn Khí - Đổi miễn phí Hồn Khí 1 lần. x 1
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.x 2 / Hộp Xèng I - Cho 10 Xèng.x 2 / Gói Kinh Nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.x 3 /
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.x 1 / Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.x 2 / Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thànhx 2

5000/5000
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7x 5 / Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.x 10 / Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!x 1 /
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.x 1 / Vé mua Skin - Đổi Skin nền tại trang Mua Sắm.x 50 / Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí.x 1