Kỹ Năng: Làm Chậm

Làm ChậmLàm Chậm
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 25% cơ hội làm giảm 30% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 5 sec. 20
2 Có 25% cơ hội làm giảm 40% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 5 sec. 40
3 Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 5 sec. 60
4 Có 25% cơ hội làm giảm 60% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 5 sec. 80
5 Có 25% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 5 sec. 100
6 Có 30% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 5 sec. 120
7 Có 35% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 5 sec. 140
8 Có 40% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 5 sec. 160
9 Có 50% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 5 sec. 180
10 Có 65% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 5 sec. 200