Tòa nhà: Khẩu Hiệu Liên Minh

Bùa Liên Minh

300 Ngọc
Miễn phí

Khẩu Hiệu Liên Minh - Biểu tượng của Liên Minh. Đánh dấu Lãnh Địa Liên Minh bằng khẩu hiệu này.

Cấp Chỗ
Khẩu Hiệu Liên Minh Cấp 1 1 2 x 2