Tòa nhà: Nhà chính

Unknown
Unknown

Nhà chính


Kiến trúc chính. cấp của nó ảnh hưởng đến số lượng, chủng loại, và cấp tối đa của các kiến trúc khác.

MáuSức MạnChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Nhà chínhcấp 1450050%4x4 20 sec.400Vàng
Nhà chínhcấp 25500100%4x4 2 min. 1700Vàng
Nhà chínhcấp 36500150%4x4 10 min. 5000Vàng
Nhà chínhcấp 47500200%4x4 30 min. 10000Vàng
cấp 59000250%4x4 60 min. 21000Vàng
Nhà chínhcấp 610500300%4x4 2 giờ. 36000Vàng
cấp 712500350%4x4 4 giờ. 62000Vàng
Nhà chínhcấp 814500400%4x4 8 giờ. 104000Vàng
Nhà chínhcấp 917000450%4x4 16 giờ. 170000Vàng
Nhà chínhcấp 1020000500%4x4 24 giờ. 240000Vàng
cấp 1123000550%4x42 ngày. 380000Vàng
Nhà chínhcấp 1226500600%4x44 ngày. 540000Vàng
cấp 1330500650%4x46 ngày. 740000Vàng
cấp 1435500700%4x48 ngày. 980000Vàng
Nhà chínhcấp 1541000750%4x410 ngày. 1270000Vàng
Nhà chínhcấp 1647500800%4x412 ngày. 1600000Vàng
cấp 1755000850%4x414 ngày. 2200000Vàng
Nhà chínhcấp 1865000900%4x416 ngày. 2900000Vàng
Nhà chínhcấp 1975000950%4x420 ngày. 3700000Vàng
cấp 20900001000%4x424 ngày. 4500000Vàng
Nhà chínhcấp 211200001050%4x426 ngày. 5100000Vàng
Nhà chínhcấp 221500001100%4x428 ngày. 5800000Vàng
cấp 231900001150%4x430 ngày. 6400000Vàng
cấp 242300001200%4x432 ngày. 7100000Vàng
cấp 252800001250%4x434 ngày. 7700000Vàng
Tổng 268 ngày. 7 giờ. 42 min. 20 sec. 51560100 Vàng

Có bốn Kho Vàng, Mỏ Vàng, Kho Dầu, Mỏ Dầu và Doanh Trại đạt Cấp 16 sẽ cho phép bạn xây Nhà Tướng thứ sáu!

Cấp 1
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 1Mỏ Vàng x 2Mỏ Dầu x 2Kho Vàng x 1Kho Dầu x 1Unknown x 1
Unknown x 1Tháp Canh x 1Đài Hộ Vệ x 1
Cấp 2
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 1Mỏ Vàng x 2Mỏ Dầu x 2Kho Vàng x 1Kho Dầu x 1Tháp Canh x 1
Nhà Tướng x 1Unknown x 1Unknown x 1Nhà Phép x 1Đài Hộ Vệ x 1
Cấp 3
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 2Mỏ Vàng x 2Mỏ Dầu x 2Kho Vàng x 1Kho Dầu x 1Tháp Canh x 1
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Nhà Tướng x 2Unknown x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 4
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 2Mỏ Vàng x 3Mỏ Dầu x 3Kho Vàng x 1Kho Dầu x 1Tháp Canh x 1
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 40Bẫy Bom x 1Nhà Tướng x 2Bẫy Tướng x 1Unknown x 1
Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 5
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 2Mỏ Vàng x 3Mỏ Dầu x 3Kho Vàng x 1Kho Dầu x 1Tháp Canh x 2
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 50Bẫy Bom x 2Nhà Tướng x 3Bẫy Tướng x 2Unknown x 1
Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 6
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 3Mỏ Vàng x 3Mỏ Dầu x 3Kho Vàng x 2Kho Dầu x 2Tháp Canh x 2
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 60Bẫy Bom x 2Nhà Tướng x 4Bẫy Tướng x 2Liên minh x 1
Unknown x 1
Cấp 7
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 3Mỏ Vàng x 3Mỏ Dầu x 3Kho Vàng x 2Kho Dầu x 2Tháp Canh x 2
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 70Bẫy Bom x 3Nhà Tướng x 5Bẫy Tướng x 3Liên minh x 1
Unknown x 1
Cấp 8
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 3Mỏ Vàng x 4Mỏ Dầu x 4Kho Vàng x 2Kho Dầu x 2Tháp Canh x 2
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 80Bẫy Bom x 3Nhà Tướng x 5Bẫy Tướng x 3Liên minh x 1
Unknown x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 9
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 3Mỏ Vàng x 4Mỏ Dầu x 4Kho Vàng x 2Kho Dầu x 2Tháp Canh x 3
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 90Bẫy Bom x 4Nhà Tướng x 5Bẫy Tướng x 4Liên minh x 1
Unknown x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 10
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 3Mỏ Vàng x 4Mỏ Dầu x 4Kho Vàng x 3Kho Dầu x 3Tháp Canh x 3
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 100Bẫy Bom x 4Nhà Tướng x 5Bẫy Tướng x 4Liên minh x 1
Unknown x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 11
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 4Mỏ Dầu x 4Kho Vàng x 3Kho Dầu x 3Tháp Canh x 3
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 110Bẫy Bom x 5Nhà Tướng x 5Bẫy Tướng x 5Liên minh x 1
Unknown x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 12
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 5Mỏ Dầu x 5Kho Vàng x 3Kho Dầu x 3Tháp Canh x 3
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 120Bẫy Bom x 5Nhà Tướng x 5Bẫy Tướng x 5Liên minh x 1
Unknown x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 13
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 5Mỏ Dầu x 5Kho Vàng x 3Kho Dầu x 3Tháp Canh x 4
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 130Bẫy Bom x 6Nhà Tướng x 5Bẫy Tướng x 6Liên minh x 1
Unknown x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 14
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 5Mỏ Dầu x 5Kho Vàng x 4Kho Dầu x 4Tháp Canh x 4
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 140Bẫy Bom x 6Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 6Liên minh x 1
Unknown x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 15
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 5Mỏ Dầu x 5Kho Vàng x 4Kho Dầu x 4Tháp Canh x 4
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 150Bẫy Bom x 7Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 7Liên minh x 1
Unknown x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 16
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 5Mỏ Dầu x 5Kho Vàng x 4Kho Dầu x 4Tháp Canh x 4
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 160Bẫy Bom x 7Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 7Liên minh x 1
Unknown x 1Tôtem Thần x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 17
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 5Mỏ Dầu x 5Kho Vàng x 5Kho Dầu x 5Tháp Canh x 5
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 170Bẫy Bom x 8Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 8Liên minh x 1
Unknown x 1Tôtem Thần x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 18
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 5Mỏ Dầu x 5Kho Vàng x 5Kho Dầu x 5Tháp Canh x 5
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 180Bẫy Bom x 8Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 8Liên minh x 1
Unknown x 1Tôtem Thần x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 19
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 5Mỏ Dầu x 5Kho Vàng x 5Kho Dầu x 5Tháp Canh x 5
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 190Bẫy Bom x 9Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 9Liên minh x 1
Unknown x 1Tôtem Thần x 1Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 20
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 5Mỏ Dầu x 5Kho Vàng x 5Kho Dầu x 5Tháp Canh x 5
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 200Bẫy Bom x 9Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 9Liên minh x 1
Unknown x 1Tôtem Thần x 2Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 21
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 5Mỏ Dầu x 5Kho Vàng x 6Kho Dầu x 6Tháp Canh x 5
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 210Bẫy Bom x 9Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 9Liên minh x 1
Unknown x 1Tôtem Thần x 2Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 22
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 6Mỏ Dầu x 6Kho Vàng x 6Kho Dầu x 6Tháp Canh x 5
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 210Bẫy Bom x 10Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 9Liên minh x 1
Unknown x 1Tôtem Thần x 2Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 23
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 6Mỏ Dầu x 6Kho Vàng x 6Kho Dầu x 6Tháp Canh x 6
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 210Bẫy Bom x 10Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 9Liên minh x 1
Unknown x 1Tôtem Thần x 2Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 24
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 4Mỏ Vàng x 6Mỏ Dầu x 6Kho Vàng x 6Kho Dầu x 6Tháp Canh x 6
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 220Bẫy Bom x 10Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 9Liên minh x 1
Unknown x 1Tôtem Thần x 2Sở Thú x 1Unknown x 1
Cấp 25
Sẵn tòa nhà
Đài Tướng x 1Doanh Trại x 5Mỏ Vàng x 6Mỏ Dầu x 6Kho Vàng x 6Kho Dầu x 6Tháp Canh x 6
Đấu Trường x 1Nhà Phép x 1Tường x 220Bẫy Bom x 10Nhà Tướng x 6Bẫy Tướng x 9Liên minh x 1
Unknown x 1Tôtem Thần x 2Sở Thú x 1Unknown x 1