Tài liệu tham khảo

Cự Nhân Băng

Cự Nhân Băng

Tính năng:

Máu Máu:4800
Tấn công Tấn công:170
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:1000
Di Chuyển Di Chuyển:230
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:2
Chính xác Chính xác:165
Tránh né Tránh né:0
CRIT CRIT:0
TH CRIT TH CRIT:0
Chống CRIT Chống CRIT:0
Hộ Băng
CấpTin tức
1/10 Thi triển Hộ Băng vào 5 đồng minh trong phạm vi, giảm 20% thiệt hại phải chịu của họ trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
2/10 Thi triển Hộ Băng vào 5 đồng minh trong phạm vi, giảm 25% thiệt hại phải chịu của họ trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
3/10 Thi triển Hộ Băng vào 5 đồng minh trong phạm vi, giảm 30% thiệt hại phải chịu của họ trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
4/10 Thi triển Hộ Băng vào 5 đồng minh trong phạm vi, giảm 35% thiệt hại phải chịu của họ trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
5/10 Thi triển Hộ Băng vào 5 đồng minh trong phạm vi, giảm 40% thiệt hại phải chịu của họ trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
6/10 Thi triển Hộ Băng vào 5 đồng minh trong phạm vi, giảm 45% thiệt hại phải chịu của họ trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
7/10 Thi triển Hộ Băng vào 5 đồng minh trong phạm vi, giảm 55% thiệt hại phải chịu của họ trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
8/10 Thi triển Hộ Băng vào 5 đồng minh trong phạm vi, giảm 65% thiệt hại phải chịu của họ trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
9/10 Thi triển Hộ Băng vào 5 đồng minh trong phạm vi, giảm 75% thiệt hại phải chịu của họ trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
10/10 Thi triển Hộ Băng vào 5 đồng minh trong phạm vi, giảm 85% thiệt hại phải chịu của họ trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.