Kỹ Năng & Đá Tinh: Hồi Sinh

Hồi SinhHồi Sinh
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Hồi sinh với 10% máu được phục hồi. 20
2 Hồi sinh với 15% máu được phục hồi. 40
3 Hồi sinh với 20% máu được phục hồi. 60
4 Hồi sinh với 25% máu được phục hồi. 80
5 Hồi sinh với 30% máu được phục hồi. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Hồi sinh với 45% máu được phục hồi. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Hồi sinh với 65% máu được phục hồi. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Hồi sinh với 100% máu được phục hồi. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Hồi sinh 2 lần, mỗi lần hồi phục 70% máu. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Hồi sinh 2 lần, mỗi lần hồi phục 100% máu. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Băng Phụng
173
Đấu Sĩ Rìu Thần
24