Kỹ Năng & Đá Tinh: Hồi Sinh

Hồi SinhHồi Sinh
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Hồi sinh với 10% máu được phục hồi. 20
2 Hồi sinh với 15% máu được phục hồi. 40
3 Hồi sinh với 20% máu được phục hồi. 60
4 Hồi sinh với 25% máu được phục hồi. 80
5 Hồi sinh với 30% máu được phục hồi. Unknown - Unknown x 10 100
6 Hồi sinh với 45% máu được phục hồi. Unknown - Unknown x 10 120
7 Hồi sinh với 65% máu được phục hồi. Unknown - Unknown x 10 140
8 Hồi sinh với 100% máu được phục hồi. Unknown - Unknown x 10 160
9 Hồi sinh 2 lần, mỗi lần hồi phục 70% máu. Unknown - Unknown x 10 180
10 Hồi sinh 2 lần, mỗi lần hồi phục 100% máu. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Băng Phụng
196
Đấu Sĩ Rìu Thần
31