Kho Báu Bí Ẩn

Kho Báu Bí Ẩn
Đồ Lượng Lượt:
Túi Bài - Chứa 1 số Bài. 1 23.81%
Túi Bài - Chứa 1 số Bài. 2 4.76%
Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài. 1 4.76%
Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài. 2 0.95%
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài. 1 2.38%
Hộp Bài - Chứa 1 số Bài. 1 2.38%
Hộp Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài. 1 1.52%
Hộp Bài Kỳ Bí - Chứa 1 số Bài. 1 0.57%
Chìa Khóa Bạc - Mở Rương Báu bí ẩn. 1 9.52%
Chìa Khóa Bạc - Mở Rương Báu bí ẩn. 2 1.9%
Chìa Khóa Bạc - Mở Rương Báu bí ẩn. 2 - 3 1.9%
Chìa Khóa Vàng - Mở Rương Báu bí ẩn. 1 1.43%
Chìa Khóa Vàng - Mở Rương Báu bí ẩn. 2 0.48%
Túi Pha Lê Xanh S - Cho 1000 Pha Lê Xanh. 1 9.52%
Túi Pha Lê Xanh S - Cho 1000 Pha Lê Xanh. 2 1.9%
Túi Pha Lê Xanh S - Cho 1000 Pha Lê Xanh. 2 - 3 1.9%
Túi Pha Lê Xanh S - Cho 1000 Pha Lê Xanh. 2 - 4 1.9%
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh. 1 4.76%
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh. 2 0.95%
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh. 2 - 3 0.95%
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh. 2 - 4 0.95%
Túi Pha Lê Đỏ S - Cho 10 Pha Lê Đỏ. 1 9.52%
Túi Pha Lê Đỏ S - Cho 10 Pha Lê Đỏ. 2 1.9%
Túi Pha Lê Đỏ S - Cho 10 Pha Lê Đỏ. 2 - 3 1.9%
Túi Pha Lê Đỏ S - Cho 10 Pha Lê Đỏ. 2 - 4 1.9%
Túi Pha Lê Đỏ L - Cho 50 Pha Lê Đỏ. 1 4.76%
Túi Pha Lê Đỏ L - Cho 50 Pha Lê Đỏ. 2 0.95%
Túi Pha Lê Đỏ L - Cho 50 Pha Lê Đỏ. 2 - 3 0.95%
Túi Pha Lê Đỏ L - Cho 50 Pha Lê Đỏ. 2 - 4 0.95%