Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Thành 6

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
17 Lửa41 Ấn1230 Sao
34 Lửa61 Ấn1830 Sao
51 Lửa102 Ấn3060 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 6 - 1 15 Sao + 7 Ấn(40% )
10800Vàng + 10800Dầu
5400Vàng 2992 Hy sinh
Thành 6 - 2 15 Sao + 7 Ấn(41% )
10950Vàng + 10950Dầu
5475Vàng 3182 Hy sinh
Thành 6 - 3 15 Sao + 7 Ấn(42% )
11100Vàng + 11100Dầu
5550Vàng 3242 Hy sinh
Thành 6 - 4 15 Sao + 7 Ấn(43% )
11250Vàng + 11250Dầu
5625Vàng 3182 Hy sinh
Thành 6 - 5 16 Sao + 7 Ấn(44% )
11400Vàng + 11400Dầu
5700Vàng 3400 Hy sinh
Thành 6 - 6 16 Sao + 7 Ấn(45% )
11550Vàng + 11550Dầu
5775Vàng 3400 Hy sinh
Thành 6 - 7 16 Sao + 7 Ấn(46% )
11700Vàng + 11700Dầu
5850Vàng 3400 Hy sinh
Thành 6 - 8 16 Sao + 7 Ấn(47% )
11850Vàng + 11850Dầu
5925Vàng 3610 Hy sinh
Thành 6 - 9 16 Sao + 8 Ấn(42% )
12000Vàng + 12000Dầu
6000Vàng 3610 Hy sinh
Thành 6 - 10 17 Sao + 8 Ấn(43% )
12150Vàng + 12150Dầu
6075Vàng 3895 Hy sinh
Thành 6 - 11 17 Sao + 8 Ấn(44% )
12300Vàng + 12300Dầu
6150Vàng 4650 Hy sinh
Thành 6 - 12 17 Sao + 8 Ấn(45% )
12450Vàng + 12450Dầu
6225Vàng 3825 Hy sinh
Thành 6 - 13 17 Sao + 8 Ấn(46% )
12600Vàng + 12600Dầu
6300Vàng 3825 Hy sinh
Thành 6 - 14 17 Sao + 8 Ấn(47% )
12750Vàng + 12750Dầu
6375Vàng 4330 Hy sinh
Thành 6 - 15 7 Sao + 18 Ấn(30% )
2200Vàng + 2200Dầu
1100Vàng 3497 Hy sinh
Thành 6 - 16 7 Sao + 19 Ấn(30% )
2400Vàng + 2400Dầu
1200Vàng 3922 Hy sinh
Thành 6 - 17 8 Sao + 20 Ấn(30% )
2600Vàng + 2600Dầu
1300Vàng 4087 Hy sinh