Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Thành 2

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
16 Lửa10 Ấn300 Sao
32 Lửa14 Ấn420 Sao
48 Lửa24 Ấn720 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 2 - 1 3 Sao + 2 Ấn(24% )
2250Vàng + 2250Dầu
1125Vàng 345 Hy sinh
Thành 2 - 2 4 Sao + 2 Ấn(25% )
2400Vàng + 2400Dầu
1200Vàng 332 Hy sinh
Thành 2 - 3 4 Sao + 2 Ấn(26% )
2550Vàng + 2550Dầu
1275Vàng 504 Hy sinh
Thành 2 - 4 4 Sao + 2 Ấn(27% )
2700Vàng + 2700Dầu
1350Vàng 466 Hy sinh
Thành 2 - 5 4 Sao + 2 Ấn(28% )
2850Vàng + 2850Dầu
1425Vàng 430 Hy sinh
Thành 2 - 6 4 Sao + 3 Ấn(20% )
3000Vàng + 3000Dầu
1500Vàng 400 Hy sinh
Thành 2 - 7 5 Sao + 3 Ấn(21% )
3150Vàng + 3150Dầu
1575Vàng 517 Hy sinh
Thành 2 - 8 5 Sao + 3 Ấn(22% )
3300Vàng + 3300Dầu
1650Vàng 540 Hy sinh
Thành 2 - 9 5 Sao + 3 Ấn(23% )
3450Vàng + 3450Dầu
1725Vàng 538 Hy sinh
Thành 2 - 10 5 Sao + 3 Ấn(24% )
3600Vàng + 3600Dầu
1800Vàng 505 Hy sinh
Thành 2 - 11 5 Sao + 3 Ấn(25% )
3750Vàng + 3750Dầu
1875Vàng 560 Hy sinh
Thành 2 - 12 6 Sao + 3 Ấn(26% )
3900Vàng + 3900Dầu
1950Vàng 635 Hy sinh
Thành 2 - 13 6 Sao + 3 Ấn(27% )
4050Vàng + 4050Dầu
2025Vàng 642 Hy sinh
Thành 2 - 14 6 Sao + 3 Ấn(28% )
4200Vàng + 4200Dầu
2100Vàng 670 Hy sinh
Thành 2 - 15 3 Sao + 4 Ấn(30% )
600Vàng + 600Dầu
300Vàng 495 Hy sinh
Thành 2 - 16 3 Sao + 5 Ấn(30% )
800Vàng + 800Dầu
400Vàng 760 Hy sinh