Tòa nhà: Ngân Khố

Ngân Khố - Phân phối phần thưởng từ các hoạt động Liên Minh.

1. Tham gia các hoạt động để nhận điểm đóng góp. 2. Đóng góp đạt mức để nhận được Rương Liên minh. Đóng góp càng nhiều, cấp Rương càng cao. 3. Mỗi thành viên có thể nhận tối đa 150 điểm đóng góp trong ngày (0:00 làm mới). 4. Cách nhận điểm đóng góp: Nhận 20 điểm khi tham gia sự kiện của Liên minh. Nhận 3 điểm khi điểm danh trong Liên minh, nhận trứng thú nuôi, tham gia công thành, đánh cướp, Sàn đấu, Đột kích, Chiến Địa, Thử thách anh hùng, Công thành nhóm, Hang quái thú, Nhóm hang quái thú Nhận 1 điểm đóng góp khi tiêu hao 1 điểm thể lực trong Thánh Địa. Nhận 1 điểm đóng góp khi dùng 1 ngọc.
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 1000 Đóng góp
Rương Liên Minh II - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 2500 Đóng góp
Rương Liên Minh III - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 5000 Đóng góp
Cấp ChỗNâng cấpMáuRương Liên Minh
Ngân Khố Cấp 1 1 2 x 2
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 100%4000
2 2 x 210000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.
Hội Trường - 4 Cấp
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 90%
Rương Liên Minh II - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 10%
6400
Ngân Khố Cấp 3 3 2 x 250000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.
Hội Trường - 7 Cấp
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 80%
Rương Liên Minh II - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 20%
9800
4 2 x 2252000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.
Hội Trường - 10 Cấp
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 70%
Rương Liên Minh II - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 20%
Rương Liên Minh III - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 10%
15200
Ngân Khố Cấp 5 5 2 x 2753000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.
Hội Trường - 12 Cấp
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 60%
Rương Liên Minh II - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 25%
Rương Liên Minh III - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. - 15%
20400