Kỹ Năng & Đá Tinh: Siêu Lực

Siêu LựcSiêu Lực
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 8% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.1 lần. 50 sec. 20
2 Tăng 12% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.2 lần. 50 sec. 40
3 Tăng 16% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.3 lần. 50 sec. 60
4 Tăng 20% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.4 lần. 50 sec. 80
5 Tăng 24% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.5 lần. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 100
6 Tăng 35% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.6 lần. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 120
7 Tăng 48% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.8 lần. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 140
8 Tăng 70% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 160
9 Tăng 100% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1.2 lần. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 180
10 Tăng 140% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1.5 lần. 50 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Lưỡng Long
23