Khó

Khó Thành 1

10 Lửa Công Lý17 Ấn510 Sao
20 Lửa Công Lý25 Ấn750 Sao
30 Lửa Công Lý42 Ấn1260 Sao25 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 1 - 1 13 Sao + 6(0% ) Ấn
2400Vàng + 2400Dầu
2400Vàng 180 Hy sinh
Khó Thành 1 - 2 13 Sao + 6(0% ) Ấn
2600Vàng + 2600Dầu
2600Vàng 208 Hy sinh
Khó Thành 1 - 3 13 Sao + 6(0% ) Ấn
2800Vàng + 2800Dầu
2800Vàng 236 Hy sinh
Khó Thành 1 - 4 14 Sao + 7(0% ) Ấn
3000Vàng + 3000Dầu
3000Vàng 267 Hy sinh
Khó Thành 1 - 5 14 Sao + 7(0% ) Ấn
3200Vàng + 3200Dầu
3200Vàng 213 Hy sinh
Khó Thành 1 - 6 14 Sao + 7(0% ) Ấn
3450Vàng + 3450Dầu
3450Vàng 390 Hy sinh
Khó Thành 1 - 7 15 Sao + 8(0% ) Ấn
3650Vàng + 3650Dầu
3650Vàng 432 Hy sinh
Khó Thành 1 - 8 15 Sao + 8(0% ) Ấn
3850Vàng + 3850Dầu
3850Vàng 507 Hy sinh
Khó Thành 1 - 9 15 Sao + 8(0% ) Ấn
4050Vàng + 4050Dầu
4050Vàng 672 Hy sinh
Khó Thành 1 - 10 22 Sao + 14(0% ) Ấn
4250Vàng + 4250Dầu
4250Vàng 875 Hy sinh

Khó Thành 2

10 Lửa Công Lý25 Ấn750 Sao
20 Lửa Công Lý38 Ấn1140 Sao
30 Lửa Công Lý63 Ấn1890 Sao35 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 2 - 1 18 Sao + 12(0% ) Ấn
4400Vàng + 4400Dầu
4400Vàng 1045 Hy sinh
Khó Thành 2 - 2 18 Sao + 12(0% ) Ấn
4650Vàng + 4650Dầu
4650Vàng 1240 Hy sinh
Khó Thành 2 - 3 18 Sao + 12(0% ) Ấn
4850Vàng + 4850Dầu
4850Vàng 1385 Hy sinh
Khó Thành 2 - 4 19 Sao + 13(0% ) Ấn
5050Vàng + 5050Dầu
5050Vàng 1555 Hy sinh
Khó Thành 2 - 5 19 Sao + 13(0% ) Ấn
5250Vàng + 5250Dầu
5250Vàng 1705 Hy sinh
Khó Thành 2 - 6 19 Sao + 13(0% ) Ấn
5450Vàng + 5450Dầu
5450Vàng 1950 Hy sinh
Khó Thành 2 - 7 20 Sao + 14(0% ) Ấn
5650Vàng + 5650Dầu
5650Vàng 2150 Hy sinh
Khó Thành 2 - 8 20 Sao + 14(0% ) Ấn
5800Vàng + 5800Dầu
5800Vàng 2345 Hy sinh
Khó Thành 2 - 9 20 Sao + 14(0% ) Ấn
6050Vàng + 6050Dầu
6050Vàng 2445 Hy sinh
Khó Thành 2 - 10 28 Sao + 21(0% ) Ấn
6250Vàng + 6250Dầu
6250Vàng 2657 Hy sinh

Khó Thành 3

10 Lửa Công Lý34 Ấn1020 Sao
20 Lửa Công Lý50 Ấn1500 Sao
30 Lửa Công Lý84 Ấn2520 Sao45 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 3 - 1 23 Sao + 18(0% ) Ấn
6450Vàng + 6450Dầu
6450Vàng 2890 Hy sinh
Khó Thành 3 - 2 23 Sao + 18(0% ) Ấn
6650Vàng + 6650Dầu
6650Vàng 3185 Hy sinh
Khó Thành 3 - 3 23 Sao + 18(0% ) Ấn
6900Vàng + 6900Dầu
6900Vàng 3250 Hy sinh
Khó Thành 3 - 4 24 Sao + 19(0% ) Ấn
7150Vàng + 7150Dầu
7150Vàng 3515 Hy sinh
Khó Thành 3 - 5 24 Sao + 19(0% ) Ấn
7450Vàng + 7450Dầu
7450Vàng 3887 Hy sinh
Khó Thành 3 - 6 24 Sao + 19(0% ) Ấn
7800Vàng + 7800Dầu
7800Vàng 3887 Hy sinh
Khó Thành 3 - 7 25 Sao + 20(0% ) Ấn
8050Vàng + 8050Dầu
8050Vàng 4097 Hy sinh
Khó Thành 3 - 8 25 Sao + 20(0% ) Ấn
8350Vàng + 8350Dầu
8350Vàng 4267 Hy sinh
Khó Thành 3 - 9 25 Sao + 20(0% ) Ấn
8700Vàng + 8700Dầu
8700Vàng 4550 Hy sinh
Khó Thành 3 - 10 34 Sao + 28(0% ) Ấn
9000Vàng + 9000Dầu
9000Vàng 4792 Hy sinh

Khó Thành 4

10 Lửa Công Lý43 Ấn1290 Sao
20 Lửa Công Lý65 Ấn1950 Sao
30 Lửa Công Lý108 Ấn3240 Sao55 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 4 - 1 28 Sao + 24(0% ) Ấn
9250Vàng + 9250Dầu
9250Vàng 4640 Hy sinh
Khó Thành 4 - 2 28 Sao + 24(0% ) Ấn
9500Vàng + 9500Dầu
9500Vàng 4435 Hy sinh
Khó Thành 4 - 3 28 Sao + 24(0% ) Ấn
9900Vàng + 9900Dầu
9900Vàng 4057 Hy sinh
Khó Thành 4 - 4 29 Sao + 25(0% ) Ấn
10150Vàng + 10150Dầu
10150Vàng 4192 Hy sinh
Khó Thành 4 - 5 29 Sao + 25(0% ) Ấn
10450Vàng + 10450Dầu
10450Vàng 4467 Hy sinh
Khó Thành 4 - 6 29 Sao + 25(0% ) Ấn
10800Vàng + 10800Dầu
10800Vàng 4737 Hy sinh
Khó Thành 4 - 7 30 Sao + 26(0% ) Ấn
11050Vàng + 11050Dầu
11050Vàng 5010 Hy sinh
Khó Thành 4 - 8 30 Sao + 26(0% ) Ấn
11350Vàng + 11350Dầu
11350Vàng 5215 Hy sinh
Khó Thành 4 - 9 30 Sao + 26(0% ) Ấn
11600Vàng + 11600Dầu
11600Vàng 4875 Hy sinh
Khó Thành 4 - 10 40 Sao + 36(0% ) Ấn
12000Vàng + 12000Dầu
12000Vàng 4175 Hy sinh

Khó Thành 5

10 Lửa Công Lý52 Ấn1560 Sao
20 Lửa Công Lý77 Ấn2310 Sao
30 Lửa Công Lý129 Ấn3870 Sao65 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 5 - 1 33 Sao + 30(0% ) Ấn
12300Vàng + 12300Dầu
12300Vàng 4592 Hy sinh
Khó Thành 5 - 2 33 Sao + 30(0% ) Ấn
12500Vàng + 12500Dầu
12500Vàng 4727 Hy sinh
Khó Thành 5 - 3 33 Sao + 30(0% ) Ấn
12900Vàng + 12900Dầu
12900Vàng 4387 Hy sinh
Khó Thành 5 - 4 34 Sao + 31(0% ) Ấn
13200Vàng + 13200Dầu
13200Vàng 4835 Hy sinh
Khó Thành 5 - 5 34 Sao + 31(0% ) Ấn
13500Vàng + 13500Dầu
13500Vàng 4965 Hy sinh
Khó Thành 5 - 6 34 Sao + 31(0% ) Ấn
13800Vàng + 13800Dầu
13800Vàng 5157 Hy sinh
Khó Thành 5 - 7 35 Sao + 32(0% ) Ấn
14100Vàng + 14100Dầu
14100Vàng 4925 Hy sinh
Khó Thành 5 - 8 35 Sao + 32(0% ) Ấn
14400Vàng + 14400Dầu
14400Vàng 5497 Hy sinh
Khó Thành 5 - 9 35 Sao + 32(0% ) Ấn
14600Vàng + 14600Dầu
14600Vàng 6030 Hy sinh
Khó Thành 5 - 10 46 Sao + 43(0% ) Ấn
15000Vàng + 15000Dầu
15000Vàng 5596 Hy sinh

Khó Thành 6

10 Lửa Công Lý60 Ấn1800 Sao
20 Lửa Công Lý90 Ấn2700 Sao
30 Lửa Công Lý150 Ấn4500 Sao75 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 6 - 1 38 Sao + 36(0% ) Ấn
15300Vàng + 15300Dầu
15300Vàng 5895 Hy sinh
Khó Thành 6 - 2 38 Sao + 36(0% ) Ấn
15600Vàng + 15600Dầu
15600Vàng 5585 Hy sinh
Khó Thành 6 - 3 38 Sao + 36(0% ) Ấn
15900Vàng + 15900Dầu
15900Vàng 6007 Hy sinh
Khó Thành 6 - 4 39 Sao + 37(0% ) Ấn
16200Vàng + 16200Dầu
16200Vàng 5802 Hy sinh
Khó Thành 6 - 5 39 Sao + 37(0% ) Ấn
16500Vàng + 16500Dầu
16500Vàng 5791 Hy sinh
Khó Thành 6 - 6 39 Sao + 37(0% ) Ấn
16700Vàng + 16700Dầu
16700Vàng 5667 Hy sinh
Khó Thành 6 - 7 40 Sao + 38(0% ) Ấn
17100Vàng + 17100Dầu
17100Vàng 6175 Hy sinh
Khó Thành 6 - 8 40 Sao + 38(0% ) Ấn
17400Vàng + 17400Dầu
17400Vàng 6310 Hy sinh
Khó Thành 6 - 9 40 Sao + 38(0% ) Ấn
17600Vàng + 17600Dầu
17600Vàng 6105 Hy sinh
Khó Thành 6 - 10 52 Sao + 50(0% ) Ấn
18000Vàng + 18000Dầu
18000Vàng 6342 Hy sinh

Khó Thành 7

10 Lửa Công Lý68 Ấn2040 Sao
20 Lửa Công Lý103 Ấn3090 Sao
30 Lửa Công Lý171 Ấn5130 Sao85 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 7 - 1 43 Sao + 42(0% ) Ấn
18350Vàng + 18350Dầu
18350Vàng 7195 Hy sinh
Khó Thành 7 - 2 43 Sao + 42(0% ) Ấn
18700Vàng + 18700Dầu
18700Vàng 7400 Hy sinh
Khó Thành 7 - 3 43 Sao + 42(0% ) Ấn
18950Vàng + 18950Dầu
18950Vàng 7265 Hy sinh
Khó Thành 7 - 4 44 Sao + 43(0% ) Ấn
19150Vàng + 19150Dầu
19150Vàng 7060 Hy sinh
Khó Thành 7 - 5 44 Sao + 43(0% ) Ấn
19500Vàng + 19500Dầu
19500Vàng 7725 Hy sinh
Khó Thành 7 - 6 44 Sao + 43(0% ) Ấn
19750Vàng + 19750Dầu
19750Vàng 7790 Hy sinh
Khó Thành 7 - 7 45 Sao + 44(0% ) Ấn
20100Vàng + 20100Dầu
20100Vàng 7655 Hy sinh
Khó Thành 7 - 8 45 Sao + 44(0% ) Ấn
20450Vàng + 20450Dầu
20450Vàng 7790 Hy sinh
Khó Thành 7 - 9 45 Sao + 44(0% ) Ấn
20800Vàng + 20800Dầu
20800Vàng 8305 Hy sinh
Khó Thành 7 - 10 58 Sao + 57(0% ) Ấn
21150Vàng + 21150Dầu
21150Vàng 8602 Hy sinh

Khó Thành 8

10 Lửa Công Lý77 Ấn2310 Sao
20 Lửa Công Lý115 Ấn3450 Sao
30 Lửa Công Lý192 Ấn5760 Sao95 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 8 - 1 48 Sao + 48(0% ) Ấn
21500Vàng + 21500Dầu
21500Vàng 8602 Hy sinh
Khó Thành 8 - 2 48 Sao + 48(0% ) Ấn
21850Vàng + 21850Dầu
21850Vàng 8332 Hy sinh
Khó Thành 8 - 3 48 Sao + 48(0% ) Ấn
22300Vàng + 22300Dầu
22300Vàng 9277 Hy sinh
Khó Thành 8 - 4 49 Sao + 49(0% ) Ấn
22650Vàng + 22650Dầu
22650Vàng 9347 Hy sinh
Khó Thành 8 - 5 49 Sao + 49(0% ) Ấn
23150Vàng + 23150Dầu
23150Vàng 9482 Hy sinh
Khó Thành 8 - 6 49 Sao + 49(0% ) Ấn
23500Vàng + 23500Dầu
23500Vàng 9347 Hy sinh
Khó Thành 8 - 7 50 Sao + 50(0% ) Ấn
23950Vàng + 23950Dầu
23950Vàng 10425 Hy sinh
Khó Thành 8 - 8 50 Sao + 50(0% ) Ấn
24300Vàng + 24300Dầu
24300Vàng 10630 Hy sinh
Khó Thành 8 - 9 50 Sao + 50(0% ) Ấn
24650Vàng + 24650Dầu
24650Vàng 10700 Hy sinh
Khó Thành 8 - 10 64 Sao + 64(0% ) Ấn
25000Vàng + 25000Dầu
25000Vàng 11915 Hy sinh