Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Siêu cấp Thành 7

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý132 Ấn3960 Sao
20 Lửa Công Lý198 Ấn5940 Sao
30 Lửa Công Lý330 Ấn9900 Sao190 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 7 - 1 77 Sao + 77 Ấn(30% )
53000Vàng + 53000Dầu
106000Vàng 164410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 2 77 Sao + 77 Ấn(30% )
53400Vàng + 53400Dầu
106800Vàng 166410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 3 77 Sao + 77 Ấn(30% )
53800Vàng + 53800Dầu
107600Vàng 168410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 4 78 Sao + 78 Ấn(30% )
54200Vàng + 54200Dầu
108400Vàng 170410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 5 78 Sao + 78 Ấn(30% )
54600Vàng + 54600Dầu
109200Vàng 172410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 6 78 Sao + 78 Ấn(30% )
55000Vàng + 55000Dầu
110000Vàng 174410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 7 79 Sao + 79 Ấn(30% )
55400Vàng + 55400Dầu
110800Vàng 176410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 8 79 Sao + 79 Ấn(30% )
55800Vàng + 55800Dầu
111600Vàng 178410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 9 79 Sao + 79 Ấn(30% )
56200Vàng + 56200Dầu
112400Vàng 180410 Hy sinh
Siêu cấp Thành 7 - 10 110 Sao + 110 Ấn(30% )
56600Vàng + 56600Dầu
113200Vàng 182510 Hy sinh