Kỹ Năng: Khai Sáng

Khai SángKhai Sáng
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 20% 20
2 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 40% 40
3 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 60% 60
4 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 80% 80
5 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 100% Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 105%. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 110%. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 115%. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 125%. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 180
10 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 140%. 200