Tòa nhà: Đấu Trường

Đấu Trường - Cho phép vào nhanh các sự kiện Liên Minh.

Khi lãnh đạo Liên Minh mở khiêu chiến, tất cả các thành viên đều có thể vào đánh Trùm.
Cấp ChỗMáu
Đấu Trường Cấp 1 1 2 x 29200