Kỹ Năng: Bất Bại

Bất BạiBất Bại
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 10% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 20
2 Tăng 15% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 40
3 Tăng 20% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 60
4 Tăng 25% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 80
5 Tăng 30% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 10 sec. 100
6 Tăng 45% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 12 giây đầu. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 12 sec. 120
7 Tăng 60% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 14 giây đầu. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 14 sec. 140
8 Tăng 90% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 18 giây đầu. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 18 sec. 160
9 Tăng 140% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 22 giây đầu. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 22 sec. 180
10 Tăng 200% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 27 giây đầu. 27 sec. 200