Tòa nhà: Tường

Tường - Tuyến phòng thủ đầu tiên. Bố trí chiến lược để cản trở bước tiến của quân địch.

Cấp ChỗNâng cấpMáu
Tường Cấp 1 1 2 x 240Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.4400
Tường Cấp 2 2 2 x 2100Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.5200
Tường Cấp 3 3 2 x 2400Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.5800
Tường Cấp 4 4 2 x 2900Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.6800
Tường Cấp 5 5 2 x 21900Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.7800
Tường Cấp 6 6 2 x 23200Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.9000
Tường Cấp 7 7 2 x 25900Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.10600
Tường Cấp 8 8 2 x 211300Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.12200
Tường Cấp 9 9 2 x 217600Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.14200
Tường Cấp 10 10 2 x 230200Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.16400
Tường Cấp 11 11 2 x 286000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.19000
Tường Cấp 12 12 2 x 2150000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.22000
Tường Cấp 13 13 2 x 2173000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.25400
Tường Cấp 14 14 2 x 2198000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.29400
Tường Cấp 15 15 2 x 2227000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.34000