Kỹ Năng: Chiến Thần

Chiến ThầnChiến Thần
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 10% Sức tấn công. 50 min. 20
2 Tăng 15% Sức tấn công. 50 min. 40
3 Tăng 20% Sức tấn công. 50 min. 60
4 Tăng 25% Sức tấn công. 50 min. 80
5 Tăng 30% Sức tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 45% Sức tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 65% Sức tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 90% Sức tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 140% Sức tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Tăng 200% Sức tấn công. 50 min. 200