Tướng: Vệ Nữ Đại Dương

Vệ Nữ Đại Dương

Vệ Nữ Đại Dương Vệ Nữ Đại Dương

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:24003958076280
Tấn công Tấn công:22119703221
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:120012001200
Di Chuyển Di Chuyển:210225225
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:162213310
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Tiên TriOKHãy chọn tài năngVây Hãm
Vệ Nữ Đại Dương, kẻ thống trị của vùng biển Abyss, và cũng người canh gác con Địa Thú.
  • Vây Hãm
  • Tôtem Thần
  • Vệ Nữ Đại Dương
  • Vệ Nữ Đại Dương Tiến hóa 1
  • Vệ Nữ Đại Dương Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Gây 120% thiệt hại công thường lên 5 mục tiêu, và hồi sinh 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công, mỗi người có 30% HP. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực tấn công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội bằng 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Gây 140% thiệt hại công thường lên 5 mục tiêu, và hồi sinh 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công, mỗi người có 35% HP. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực tấn công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội bằng 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Gây 160% thiệt hại công thường lên 5 mục tiêu, và hồi sinh 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công, mỗi người có 40% HP. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực tấn công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội bằng 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Gây 190% thiệt hại công thường lên 5 mục tiêu, và hồi sinh 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công, mỗi người có 45% HP. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực tấn công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội bằng 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Gây 220% thiệt hại công thường lên 5 mục tiêu, và hồi sinh 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công, mỗi người có 50% HP. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực tấn công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội bằng 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Gây 250% thiệt hại công thường lên 5 mục tiêu, và hồi sinh 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công, mỗi người có 55% HP. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực tấn công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội bằng 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Gây 290% thiệt hại công thường lên 5 mục tiêu, và hồi sinh 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công, mỗi người có 60% HP. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực tấn công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội bằng 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Gây 330% thiệt hại công thường lên 5 mục tiêu, và hồi sinh 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công, mỗi người có 70% HP. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực tấn công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội bằng 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Gây 370% thiệt hại công thường lên 5 mục tiêu, và hồi sinh 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công, mỗi người có 80% HP. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực tấn công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội bằng 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Gây 420% thiệt hại công thường lên 5 mục tiêu, và hồi sinh 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công, mỗi người có 100% HP. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực tấn công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội bằng 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Gây 450% thiệt hại công thường lên 6 mục tiêu, tự hồi máu bằng 15% thiệt hại gây ra, đồng thời hồi sinh 100% máu của 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội với 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Gây 490% thiệt hại công thường lên 6 mục tiêu, tự hồi máu bằng 20% thiệt hại gây ra, đồng thời hồi sinh 100% máu của 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội với 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Gây 540% thiệt hại công thường lên 6 mục tiêu, tự hồi máu bằng 25% thiệt hại gây ra, đồng thời hồi sinh 100% máu của 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội với 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Gây 600% thiệt hại công thường lên 6 mục tiêu, tự hồi máu bằng 30% thiệt hại gây ra, đồng thời hồi sinh 100% máu của 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội với 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Gây 670% thiệt hại công thường lên 6 mục tiêu, tự hồi máu bằng 35% thiệt hại gây ra, đồng thời hồi sinh 100% máu của 3 tướng đồng đội tử vong khi đang tấn công. (Nghỉ: 3 giây. Mỗi tướng chỉ được hồi 1 lần từ chiêu Xuất Thần, Vây Hãm và Nguồn Sống. Tăng 100% lực công và giảm 60% thiệt hại phải chịu cho 1 tướng đồng đội trong 3 giây. Đồng thời hồi phục HP cho đồng đội với 600% công thường của Vệ Nữ Đại Dương)
CấpTin tức
1Gây 120% công thường lên 5 mục tiêu.
2Gây 140% công thường lên 5 mục tiêu.
3Gây 160% công thường lên 5 mục tiêu.
4Gây 190% công thường lên 5 mục tiêu.
5Gây 220% công thường lên 5 mục tiêu.
6Gây 250% công thường lên 5 mục tiêu.
7Gây 290% công thường lên 5 mục tiêu.
8Gây 330% công thường lên 5 mục tiêu.
9Gây 370% công thường lên 5 mục tiêu.
10Gây 420% công thường lên 5 mục tiêu.
Vệ Nữ Đại Dương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
124002212105
2257523621010
3275025121015
4292526621020
5310028121025
6327529621030
7345031121035
8362532621041
9380034121046
10397535621051
11415037121056
12432538621061
13450040121066
14467541621071
15485043121076
16502544621081
17520046121086
18537547621091
19555049121096
205725506210101
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
8125727215102
218300742215107
228475757215112
238650772215117
248825787215122
259000802215127
269175817215132
279350832215138
289525847215143
299700862215148
309875877215153
3110050892215158
3210225907215163
3310400922215168
3410575937215173
3510750952215178
3610925967215183
3711100982215188
3811275997215194
39114501012215199
40116251027215204
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
140251248220205
41142001263220210
42143751278220215
43145501293220220
44147251308220225
45149001323220231
46150751338220236
47152501353220241
48154251368220246
49156001383220251
50157751398220256
51159501413220261
52161251428220266
53163001443220271
54164751458220277
55166501473220282
56168251488220287
57170001503220292
58171751518220297
59173501533220302
60175251548220307
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
199251769225309
61201001784225314
62202751799225319
63204501814225324
64206251829225330
65208001844225335
66209751859225340
67211501874225345
68213251889225350
69215001904225355
70216751919225361
71218501934225366
72220251949225371
73222001964225376
74223751979225381
75225501994225386
76227252009225391
77229002024225397
78230752039225402
79232502054225407
80234252069225412
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
258252290230414
81260002305230419
82261752320230425
83263502335230430
84265252350230435
85267002365230440
86268752380230445
87270502395230450
88272252410230456
89274002425230461
90275752440230466
91277502455230471
92279252470230476
93281002485230482
94282752500230487
95284502515230492
96286252530230497
97288002545230502
98289752560230507
99291502575230513
100293252590230518
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
317252811235521
101319002826235526
102320752841235531
103322502856235536
104324252871235541
105326002886235547
106327752901235552
107329502916235557
108331252931235562
109333002946235567
110334752961235573
111336502976235578
112338252991235583
113340003006235588
114341753021235593
115343503036235599
116345253051235604
117347003066235609
118348753081235614
119350503096235619
120352253111235625
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
376253332240628
121378003347240633
122379753362240638
123381503377240644
124383253392240649
125385003407240654
126386753422240659
127388503437240665
128390253452240670
129392003467240675
130393753482240680
131395503497240686
132397253512240691
133399003527240696
134400753542240701
135402503557240707
136404253572240712
137406003587240717
138407753602240722
139409503617240727
140411253632240733
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
435253853245737
141437003868245742
142438753883245747
143440503898245752
144442253913245758
145444003928245763
146445753943245768
147447503958245773
148449253973245779
149451003988245784
150452754003245789
151454504018245794
152456254033245800
153458004048245805
154459754063245810
155461504078245815
156463254093245821
157465004108245826
158466754123245831
159468504138245837
160470254153245842
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
494254374250846
161496004389250852
162497754404250857
163499504419250862
164501254434250867
165503004449250873
166504754464250878
167506504479250883
168508254494250889
169510004509250894
170511754524250899
171513504539250904
172515254554250910
173517004569250915
174518754584250920
175520504599250926
176522254614250931
177524004629250936
178525754644250941
179527504659250947
180529254674250952
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
553254895255957
181555004910255962
182556754925255968
183558504940255973
184560254955255978
185562004970255984
186563754985255989
187565505000255994
1885672550152551000
1895690050302551005
1905707550452551010
1915725050602551015
1925742550752551021
1935760050902551026
1945777551052551031
1955795051202551037
1965812551352551042
1975830051502551047
1985847551652551053
1995865051802551058
2005882551952551063
Vệ Nữ Đại Dương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
13958019702256
239843198522513
340106200022519
440369201522526
540632203022532
640895204522539
741158206022545
841421207522552
941684209022558
1041947210522565
1142210212022571
1242473213522577
1342736215022584
1442999216522590
1543262218022597
16435252195225103
17437882210225110
18440512225225116
19443142240225123
20445772255225129
21448402270225135
22451032285225142
23453662300225148
24456292315225155
25458922330225161
26461552345225168
27464182360225174
28466812375225181
29469442390225187
30472072405225194
31474702420225200
32477332435225206
33479962450225213
34482592465225219
35485222480225226
36487852495225232
37490482510225239
38493112525225245
39495742540225252
40498372555225258
41501002570225264
42503632585225271
43506262600225277
44508892615225284
45511522630225290
46514152645225297
47516782660225303
48519412675225310
49522042690225316
50524672705225323
51527302720225329
52529932735225335
53532562750225342
54535192765225348
55537822780225355
56540452795225361
57543082810225368
58545712825225374
59548342840225381
60550972855225387
61553602870225393
62556232885225400
63558862900225406
64561492915225413
65564122930225419
66566752945225426
67569382960225432
68572012975225439
69574642990225445
70577273005225452
71579903020225458
72582533035225464
73585163050225471
74587793065225477
75590423080225484
76593053095225490
77595683110225497
78598313125225503
79600943140225510
80603573155225516
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
637173464230518
81639803479230525
82642433494230531
83645063509230538
84647693524230544
85650323539230551
86652953554230557
87655583569230564
88658213584230570
89660843599230577
90663473614230583
91666103629230589
92668733644230596
93671363659230602
94673993674230609
95676623689230615
96679253704230622
97681883719230628
98684513734230635
99687143749230641
100689773764230648
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
723374074235651
101726004089235657
102728634104235664
103731264119235670
104733894134235677
105736524149235683
106739154164235690
107741784179235696
108744414194235703
109747044209235709
110749674224235716
111752304239235722
112754934254235729
113757564269235735
114760194284235742
115762824299235748
116765454314235755
117768084329235761
118770714344235768
119773344359235774
120775974374235781
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
809574683240784
121812204698240791
122814834713240797
123817464728240804
124820094743240810
125822724758240817
126825354773240823
127827984788240830
128830614803240836
129833244818240843
130835874833240849
131838504848240856
132841134863240862
133843764878240869
134846394893240875
135849024908240882
136851654923240889
137854284938240895
138856914953240902
139859544968240908
140862174983240915
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
895775292245919
141898405307245925
142901035322245932
143903665337245938
144906295352245945
145908925367245951
146911555382245958
147914185397245964
148916815412245971
149919445427245978
150922075442245984
151924705457245991
152927335472245997
1539299654872451004
1549325955022451010
1559352255172451017
1569378555322451024
1579404855472451030
1589431155622451037
1599457455772451043
1609483755922451050
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
9819759022501054
1619846059172501061
1629872359322501067
1639898659472501074
1649924959622501081
1659951259772501087
1669977559922501094
16710003860072501100
16810030160222501107
16910056460372501114
17010082760522501120
17110109060672501127
17210135360822501133
17310161660972501140
17410187961122501146
17510214261272501153
17610240561422501160
17710266861572501166
17810293161722501173
17910319461872501179
18010345762022501186
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
10681765112551191
18110708065262551198
18210734365412551204
18310760665562551211
18410786965712551217
18510813265862551224
18610839566012551231
18710865866162551237
18810892166312551244
18910918466462551251
19010944766612551257
19110971066762551264
19210997366912551270
19311023667062551277
19411049967212551284
19511076267362551290
19611102567512551297
19711128867662551303
19811155167812551310
19911181467962551317
20011207768112551323
Vệ Nữ Đại Dương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
18300038402258
283394385522516
383788387022523
484182388522531
584576390022539
684970391522547
785364393022554
885758394522562
986152396022570
1086546397522578
1186940399022585
1287334400522593
13877284020225101
14881224035225109
15885164050225116
16889104065225124
17893044080225132
18896984095225140
19900924110225147
20904864125225155
21908804140225163
22912744155225171
23916684170225178
24920624185225186
25924564200225194
26928504215225202
27932444230225209
28936384245225217
29940324260225225
30944264275225233
31948204290225240
32952144305225248
33956084320225256
34960024335225264
35963964350225271
36967904365225279
37971844380225287
38975784395225295
39979724410225302
40983664425225310
41987604440225318
42991544455225326
43995484470225333
44999424485225341
451003364500225349
461007304515225357
471011244530225364
481015184545225372
491019124560225380
501023064575225388
511027004590225395
521030944605225403
531034884620225411
541038824635225419
551042764650225426
561046704665225434
571050644680225442
581054584695225450
591058524710225457
601062464725225465
611066404740225473
621070344755225481
631074284770225488
641078224785225496
651082164800225504
661086104815225512
671090044830225519
681093984845225527
691097924860225535
701101864875225543
711105804890225550
721109744905225558
731113684920225566
741117624935225574
751121564950225581
761125504965225589
771129444980225597
781133384995225605
791137325010225612
801141265025225620
811145205040225628
821149145055225636
831153085070225643
841157025085225651
851160965100225659
861164905115225667
871168845130225674
881172785145225682
891176725160225690
901180665175225698
911184605190225705
921188545205225713
931192485220225721
941196425235225729
951200365250225736
961204305265225744
971208245280225752
981212185295225760
991216125310225767
1001220065325225775
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
1287265944235781
1011291205959235788
1021295145974235796
1031299085989235804
1041303026004235812
1051306966019235820
1061310906034235827
1071314846049235835
1081318786064235843
1091322726079235851
1101326666094235859
1111330606109235866
1121334546124235874
1131338486139235882
1141342426154235890
1151346366169235898
1161350306184235905
1171354246199235913
1181358186214235921
1191362126229235929
1201366066244235937
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
1433266863240940
1211437206878240948
1221441146893240956
1231445086908240964
1241449026923240971
1251452966938240979
1261456906953240987
1271460846968240995
12814647869832401003
12914687269982401011
13014726670132401018
13114766070282401026
13214805470432401034
13314844870582401042
13414884270732401050
13514923670882401058
13614963071032401065
13715002471182401073
13815041871332401081
13915081271482401089
14015120671632401097
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
15792677812451101
14115832077962451108
14215871478112451116
14315910878262451124
14415950278412451132
14515989678562451140
14616029078712451148
14716068478862451156
14816107879012451163
14916147279162451171
15016186679312451179
15116226079462451187
15216265479612451195
15316304879762451203
15416344279912451211
15516383680062451218
15616423080212451226
15716462480362451234
15816501880512451242
15916541280662451250
16016580680812451258
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
17252687002501262
16117292087152501270
16217331487302501278
16317370887452501286
16417410287602501294
16517449687752501302
16617489087902501310
16717528488052501317
16817567888202501325
16917607288352501333
17017646688502501341
17117686088652501349
17217725488802501357
17317764888952501365
17417804289102501373
17517843689252501381
17617883089402501388
17717922489552501396
17817961889702501404
17918001289852501412
18018040690002501420
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
18712696192551425
18118752096342551433
18218791496492551441
18318830896642551449
18418870296792551457
18518909696942551465
18618949097092551473
18718988497242551480
18819027897392551488
18919067297542551496
19019106697692551504
19119146097842551512
19219185497992551520
19319224898142551528
19419264298292551536
19519303698442551544
19619343098592551552
19719382498742551560
19819421898892551568
19919461299042551575
20019500699192551583
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Vệ Nữ Đại Dương x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Vệ Nữ Đại Dương x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Vệ Nữ Đại Dương x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Vệ Nữ Đại Dương x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Vệ Nữ Đại Dương x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Quỷ Biển
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Quỷ Biển
Quỷ Biển
Khi Vệ Nữ Đại Dương nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Nữ yêu biển cả xuyên qua ranh giới sinh tử để dẫn độ linh hồn.400 Tấn công
10000 Máu
*Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Tửu Quán
Tửu Quán
Tin tức Tướng Thưởng
Là chủ và là một huyền thoại của Quán Rượu nổi tiếng. Ngài không chấp nhận dưới quyền của bất kỳ thế lực nào và luôn dang tay giúp đỡ những kẻ hoạn nạn. Quán của Ngài dần trở thành nơi tập hợp nhiều nhân vật chính nghĩa, tạo ra một liên minh công lý vững chắc trên vùng đất loạn lạc này... 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Thời gian trôi qua, Quán Rượu đã không còn như xưa, cũng giống như người chủ hiện tại, Kane Kẹo Ngọt, một nhân vật hấp dẫn nhưng nguy hiểm. Trí tuệ và sự cao thượng đã không thể so với sức mạnh và địa vị. Tuy nhiên ánh sáng của chính nghĩa đã soi rọi khi chiến tranh nổ ra! 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Vệ Nữ Đại Dương xuất hiện một cách bất ngờ khi liên minh của Vua Hải Tặc, Viking và Đao Phủ đang chiến đấu giải nguy. Cô chỉ muốn xem nguyên cớ nào đang phá vỡ sự bình yên của biển cả. Nhưng với sự thuyết phục cụa Kỵ Sĩ Địa Ngục thì cô cũng đã gia nhập liên minh này đối đầu với Đồi Tử Vong. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vệ Nữ Đại Dương + Thợ Săn Bão Lửa + Du Nữ Ma Thuật + Kỵ Sĩ Địa Ngục + Vua Hải Tặc + Kane Kẹo Ngọt + Viking + Nữ Hải Tướng + Đao Phủ
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Ấn Biển Cả
Ấn Biển Cả
Đôi bông tai ghi dấu của đại dương, chỉ khi có nó thì người thống trị của biển cả mới có thể nắm giữ sức mạnh vô hạn.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

Đặc Tính

1
0
0
0
1
0
13

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Dùng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.05%
Vệ Nữ Đại Dương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vệ Nữ Đại Dương. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Đá Hồn Vệ Nữ Đại Dương Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép