Quỷ Tham Lam

1. Kiếm Điểm Quyên góp bằng cách quyên góp những tài nguyên nhất định. 2. Tài nguyên khác nhau cho số điểm khác nhau. Mỗi loại tài nguyên có giới hạn quyên góp hàng ngày. 3. Tổng điểm xác định thứ hạng của bạn. 4. Tổng điểm càng cao, thưởng bạn nhận được sẽ càng nhiều. 5. Xếp hạng của Top 4000 được cập nhật mỗi 3 phút. Những xếp hạng khác sẽ được cập nhật mỗi 3 giờ. 6. Bạn có thể nhận được thưởng thêm Điểm Quyên góp khi quyên góp.
Quỷ Tham Lam
Bạn có thể góp:
Vàng
10000 - 2000000
Dầu
10000 - 2000000
Ấn
10 - 400
Sao
100 - 20000
Điểm có thể nhận
1000Vàng - 51000Dầu - 51Ấn - 501Sao - 1
Tổng Điểm:
Vàng - 10000Dầu - 10000Ấn - 20000Sao - 20000
Tổng điểm Quyên Góp: - 60000
Sau mỗi hiến điểm của bạn sẽ được ngẫu nhiên tăng lên bởi một trong những giá trị ngẫu nhiên. Cho mỗi tài nguyên của mình tính toán.
Tăng điểm bằng:
+ 0% - 23% + 5% - 20% + 10% - 17% + 15% - 14% + 20% - 11% + 25% - 8% + 30% - 5% + 35% - 2%