Tài liệu tham khảo

Nữ Vương Gai

Nữ Vương Gai

Tính năng:

Máu Máu:1600
Tấn công Tấn công:210
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:1200
Di Chuyển Di Chuyển:200
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:7
Chính xác Chính xác:165
Tránh né Tránh né:0
CRIT CRIT:0
TH CRIT TH CRIT:0
Chống CRIT Chống CRIT:0
Tinh Linh Vệ
CấpTin tức
1/10 Thi triển Tinh Linh Vệ vào 5 đồng minh trong phạm vi. Phục hồi HP bằng 140% công thường của Nữ Vương Gai và nhận được 15 Năng lượng. Nghỉ: 6 giây.
2/10 Thi triển Tinh Linh Vệ vào 5 đồng minh trong phạm vi. Phục hồi HP bằng 160% công thường của Nữ Vương Gai và nhận được 20 Năng lượng. Nghỉ: 6 giây.
3/10 Thi triển Tinh Linh Vệ vào 5 đồng minh trong phạm vi. Phục hồi HP bằng 180% công thường của Nữ Vương Gai và nhận được 25 Năng lượng. Nghỉ: 6 giây.
4/10 Thi triển Tinh Linh Vệ vào 5 đồng minh trong phạm vi. Phục hồi HP bằng 210% công thường của Nữ Vương Gai và nhận được 30 Năng lượng. Nghỉ: 6 giây.
5/10 Thi triển Tinh Linh Vệ vào 5 đồng minh trong phạm vi. Phục hồi HP bằng 240% công thường của Nữ Vương Gai và nhận được 35 Năng lượng. Nghỉ: 6 giây.
6/10 Thi triển Tinh Linh Vệ vào 5 đồng minh trong phạm vi. Phục hồi HP bằng 270% công thường của Nữ Vương Gai và nhận được 40 Năng lượng. Nghỉ: 6 giây.
7/10 Thi triển Tinh Linh Vệ vào 5 đồng minh trong phạm vi. Phục hồi HP bằng 300% công thường của Nữ Vương Gai và nhận được 50 Năng lượng. Nghỉ: 6 giây.
8/10 Thi triển Tinh Linh Vệ vào 5 đồng minh trong phạm vi. Phục hồi HP bằng 340% công thường của Nữ Vương Gai và nhận được 60 Năng lượng. Nghỉ: 6 giây.
9/10 Thi triển Tinh Linh Vệ vào 5 đồng minh trong phạm vi. Phục hồi HP bằng 380% công thường của Nữ Vương Gai và nhận được 70 Năng lượng. Nghỉ: 6 giây.
10/10 Thi triển Tinh Linh Vệ vào 5 đồng minh trong phạm vi. Phục hồi HP bằng 430% công thường của Nữ Vương Gai và nhận được 85 Năng lượng. Nghỉ: 6 giây.