Thánh Địa

Vào Thánh Địa, kích hoạt ngẫu nhiên hoạt động. Bạn có thể nhận được Tinh Chất Thú, Chất Tiến Hóa, Pha Lê Đỏ, Pha Lê Xanh và Đá Tinh.
Kích thước to nhất của Thánh địa là 36 ô.
Sức chịu đựng 1-80 (1 Sức chịu đựng x 10 min. ) (80 Sức chịu đựng x 13 giờ. 20 min. )
80 Sức chịu đựng x 50 - 400 Ngọc (3-15)
KN: 1 KN: = 1 Sức chịu đựng
Cấp Quảng bá Trống Mỏ Pha Lê Tế Đàn Quái vật Ngực
1 5 0 0 1 1
2 15KN: 7 1 0 1 1
3 55KN: 9 2 0 1 1
4 230KN: 11 2 1 2 1
5 360KN: 13 2 2 2 1
6 540KN: 15 3 2 2 1
7 800KN: 17 3 3 2 2
8 1200KN: 19 3 3 3 2
9 1800KN: 21 3 3 3 2
10 2800KN: 23 4 3 3 2
11 3200KN: 25 4 4 4 2
12 5000KN: 27 5 4 4 2
13 8000KN: 29 6 4 4 3
14 11000KN: 31 7 5 4 3
15 17000KN: 33 7 6 4 3
16 24000KN: 35 7 6 4 3
17 34000KN: 37 8 6 5 3
18 50000KN: 37 8 6 5 3
19 70000KN: 37 8 6 5 3
20 100000KN: 37 8 6 5 3
21 140000KN: 37 8 6 5 3
22 190000KN: 37 8 6 5 3
23 270000KN: 37 8 6 5 3
24 370000KN: 37 8 6 5 3
25 500000KN: 37 8 6 5 3
26 700000KN: 37 8 6 5 3
27 900000KN: 37 8 6 5 3
28 1600000KN: 37 8 6 5 3
29 2200000KN: 37 8 6 5 3
30 37 8 6 5 3

Tòa nhà

Mỏ Pha Lê Mỏ Pha Lê
Vùng đất sản xuất ra Pha Lê Xanh. Nâng cấp để tăng sản lượng và trữ lượng.
Cấp Sản xuất: Dự trữ: Phí Nâng cấp:
1 40 400
2 60 600 40Pha Lê Đỏ
3 80 800 90Pha Lê Đỏ
4 100 1000 160Pha Lê Đỏ
5 120 1200 250Pha Lê Đỏ
6 160 1600 360Pha Lê Đỏ
7 200 2000 490Pha Lê Đỏ
8 240 2400 640Pha Lê Đỏ
9 280 2800 810Pha Lê Đỏ
10 320 3200 1000Pha Lê Đỏ
11 380 3800 1200Pha Lê Đỏ
12 440 4400 1400Pha Lê Đỏ
13 500 5000 1600Pha Lê Đỏ
14 560 5600 1900Pha Lê Đỏ
15 620 6200 2200Pha Lê Đỏ
16 700 7000 2500Pha Lê Đỏ
17 780 7800 2800Pha Lê Đỏ
18 860 8600 3200Pha Lê Đỏ
19 940 9400 3600Pha Lê Đỏ
20 1020 10200 4000Pha Lê Đỏ
21 1120 11200 4400Pha Lê Đỏ
22 1220 12200 4800Pha Lê Đỏ
23 1320 13200 5200Pha Lê Đỏ
24 1420 14200 5700Pha Lê Đỏ
25 1520 15200 6200Pha Lê Đỏ
26 1640 16400 6700Pha Lê Đỏ
27 1760 17600 7200Pha Lê Đỏ
28 1880 18800 7800Pha Lê Đỏ
29 2000 20000 8400Pha Lê Đỏ
30 2120 21200 9000Pha Lê Đỏ
Tế Đàn Tế Đàn
Sản xuất ra lượng lớn Pha Lê Xanh cho người chiếm đóng. Sẽ được bảo vệ trong vòng 4 giờ sau khi chiếm đóng thành công.
Cấp Sản xuất: Dự trữ: Phí Nâng cấp:
1 400 4000
2 420 4200 30Hy sinh
3 440 4400 60Hy sinh
4 460 4600 90Hy sinh
5 480 4800 120Hy sinh
6 520 5200 180Hy sinh
7 560 5600 240Hy sinh
8 600 6000 300Hy sinh
9 640 6400 360Hy sinh
10 680 6800 420Hy sinh
11 740 7400 510Hy sinh
12 800 8000 600Hy sinh
13 860 8600 690Hy sinh
14 920 9200 780Hy sinh
15 980 9800 870Hy sinh
16 1060 10600 990Hy sinh
17 1140 11400 1110Hy sinh
18 1220 12200 1230Hy sinh
19 1300 13000 1350Hy sinh
20 1380 13800 1470Hy sinh
21 1480 14800 1620Hy sinh
22 1580 15800 1770Hy sinh
23 1680 16800 1920Hy sinh
24 1780 17800 2070Hy sinh
25 1880 18800 2220Hy sinh
26 2000 20000 2400Hy sinh
27 2120 21200 2580Hy sinh
28 2240 22400 2760Hy sinh
29 2360 23600 2940Hy sinh
30 2480 24800 3120Hy sinh
Sự kiện Lượt: 15%
Kho Báu Bí Ẩn Thương Nhân Đánh Quỷ
Kho Báu Bí Ẩn Thương Nhân Đánh Quỷ
Lượt: 35% Lượt: 35% Lượt: 30%

Mở rương để lấy:

Rương Đồng - Chìa Khóa Đồng - Mở Rương Báu bí ẩn. x 1
Gói Đá Tinh Thánh Địa - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
1
Túi Bài - Chứa 1 số Bài.
3
Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.
3
Hộp Bài - Chứa 1 số Bài.
1
Hộp Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.
1
Túi Pha Lê Xanh S - Cho 1000 Pha Lê Xanh.
3
Rương Bạc - Chìa Khóa Bạc - Mở Rương Báu bí ẩn. x 1
Gói Đá Tinh Thánh Địa - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
1 - 2
Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.
2 - 3
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài.
2 - 3
Hộp Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.
1
Hộp Bài Kỳ Bí - Chứa 1 số Bài.
1
Túi Pha Lê Xanh S - Cho 1000 Pha Lê Xanh.
3 - 4
Rương Vàng - Chìa Khóa Vàng - Mở Rương Báu bí ẩn. x 1
Gói Đá Tinh Thánh Địa Hiếm - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
1
Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.
2 - 3
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài.
2 - 3
Hộp Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.
1
Hộp Bài Kỳ Bí - Chứa 1 số Bài.
1
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh.
2 - 3

Thưởng

Tin tức: Thưởng sự kiện
Vào Thánh Địa lần đầu tiên để lấy 10 Chìa Khóa Đồng. Chìa Khóa Đồng - Mở Rương Báu bí ẩn. x 10
Tin tức: Thưởng sự kiện
Thánh Địa Lv3 nhận 100 Pha Lê. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 4 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chắn Lửa cấp 1. Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận. x 1
Đạt Cấp 5 trong Thánh Địa để lấy 100 Pha Lê Đỏ. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 6 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chắn Lửa cấp 1. Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận. x 1
Đạt Cấp 7 trong Thánh Địa để lấy 100 Pha Lê Đỏ. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 8 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chắn Lửa cấp 1. Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận. x 1
Đạt Cấp 9 trong Thánh Địa để lấy 100 Pha Lê Đỏ. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 10 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chắn Lửa cấp 1. Đá Tinh Chắn Lửa - Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận. x 1
Đạt Cấp 11 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 12 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Công Thủ cấp 2. Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8% x 1
Đạt Cấp 13 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 14 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Công Thủ cấp 2. Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8% x 1
Đạt Cấp 15 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 16 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Công Thủ cấp 2. Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8% x 1
Đạt Cấp 17 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 18 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Công Thủ cấp 2. Đá Tinh Công Thủ - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8% x 1
Đạt Cấp 19 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 20 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chiến Thần cấp 3. Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 20% Sức tấn công. x 1
Đạt Cấp 21 trong Thánh Địa để lấy 300 Pha Lê Đỏ. 300 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 22 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chiến Thần cấp 3. Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 20% Sức tấn công. x 1
Đạt Cấp 23 trong Thánh Địa để lấy 300 Pha Lê Đỏ. 300 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 24 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chiến Thần cấp 3. Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 20% Sức tấn công. x 1
Đạt Cấp 25 trong Thánh Địa để lấy 300 Pha Lê Đỏ. 300 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 26 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chiến Thần cấp 3. Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 20% Sức tấn công. x 1
Đạt Cấp 27 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Đòn Chết cấp 4. Đá Tinh Đòn Chết - Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công. x 1
Đạt Cấp 28 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Đòn Chết cấp 4. Đá Tinh Đòn Chết - Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công. x 1
Đạt Cấp 29 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Đòn Chết cấp 4. Đá Tinh Đòn Chết - Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công. x 1
Đạt Cấp 30 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Đòn Chết cấp 4. Đá Tinh Đòn Chết - Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công. x 1
Tin tức: Thưởng sự kiện
Hoàn tất 3 trận Thánh Địa, tặng 50 Pha Lê Đỏ, 1 Thẻ Lực 50 Pha Lê Đỏ
Hoàn thành 10 trận chiến Thánh Địa để lấy 2 Chìa Khóa Đồng. Chìa Khóa Đồng - Mở Rương Báu bí ẩn. x 2