Kỹ Năng: Kiên Cường

Kiên CườngKiên Cường
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng máu lên 10%. 50 min. 20
2 Tăng máu lên 15%. 50 min. 40
3 Tăng máu lên 20%. 50 min. 60
4 Tăng máu lên 25%. 50 min. 80
5 Tăng máu lên 30%. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng máu lên 45%. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng máu lên 65%. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng máu lên 100%. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng máu lên 160%. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Tăng máu lên 230%. 50 min. 200