Kỹ Năng: Khiên Rồng

Khiên RồngKhiên Rồng
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Giảm 8% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 50000. 50 min. 20
2 Giảm 13% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 42000. 50 min. 40
3 Giảm 18% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 34000. 50 min. 60
4 Giảm 23% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 27000. 50 min. 80
5 Giảm 28% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 21000. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Giảm 33% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 16000. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Giảm 40% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 12000. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Giảm 48% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 9000. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Giảm 58% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 7000. Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10 50 min. 180
10 Giảm 70% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 5000. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Kẻ Săn Quỷ
34