Miêu tả

Đạt Tước vị cao hơn bằng cách tăng Sức mạnh!
Danh Hiệu cao hơn cho Thưởng tốt hơn hàng ngày.
Tăng sức mạnh để đạt những Danh Hiệu cao hơn. Danh hiệu cao càng được thêm nhiều lợi thế và thưởng trong Sàn Đấu.
Miêu tả Sức mạnh Ngọc Sao Ấn Quảng bá Cấp Tăng Cường Tướng Đột Kích
Nông Dân I 50 3 1000 20
+0% 6
Nông Dân II 500 5 1400 25
+0% 6
Lính Gác I 1000 6 1800 30
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x 80Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 120Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng. x 15Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành x 10
+0% 6
Lính Gác II 1500 7 2200 35
+0% 6
Hạ Sĩ I 2000 8 2600 40
+0% 6
Hạ Sĩ II 2500 9 3000 45
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 80Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng. x 35Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng. x 30Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
+0% 6
Kỵ Sĩ I 3000 10 3500 50
+0% 6
Kỵ Sĩ II 4000 10 4000 55
+0% 6
Hiệp Sĩ I 5000 11 4500 60
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 30Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 150Búa Yêu Tinh IV - Giảm 12 giờ thời gian xây dựng. x 30Túi Huy Hiệu III - Nhận được 20000 Huy Hiệu! x 3
+0% 6
Hiệp Sĩ II 6000 12 5000 65
+0% 6
Sĩ Quan I 7000 13 5500 70 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 10%
+0% 6
Sĩ Quan II 8000 14 6000 75 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 10%
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 3Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 30Quyền: Kỹ Năng - Quay Kỹ Năng bằng Ngọc giảm 40%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu. x 1Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
+6% 6
Đô Đốc I 9000 15 6500 80 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 10%
+6% 6
Đô Đốc II 10000 16 7000 85 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 10%
+8% 6
Huân Tước I 11000 17 7500 90 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 10%
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 60Gói Đá Tinh Lv6 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6. x 1Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh. x 30Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ. x 30
+8% 6
Huân Tước II 12000 18 8000 95 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 15%
+10% 6
Nam Tước I 14000 19 8500 100 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 15%
+10% 6
Nam Tước II 16000 20 9000 105 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 20%
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 30Gói Đá Tinh Lv7 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7. x 1Búa Yêu Tinh V - Giảm 1 ngày thời gian xây dựng. x 25Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
+14% 6
Tử Tước I 18000 23 9500 110 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 25%
+18% 6
Tử Tước II 20000 27 10000 115 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 35%
+22% 7
Bá Tước I 24000 32 10500 120 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 40%
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 90Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 30Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh. x 50Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ. x 50
+26% 7
Bá Tước II 28000 35 11000 125 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 50%
+30% 8
Hầu Tước I 32000 40 11500 130 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 50%
+35% 8
Hầu Tước II 36000 45 12000 135 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 60%
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 5Gói Đá Tinh Lv8 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv8. x 1Quyền: Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu. x 1Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
+35% 8
Công Tước I 42000 55 12500 140 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 70%
+40% 9
Công Tước II 48000 65 13000 145 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 70%
+40% 9
Tổng Đốc I 54000 75 13500 150 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 80%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 60Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. x 60Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 180Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 5
+45% 10
Tổng Đốc II 60000 80 14000 155 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 80%
+45% 10
Vương Công I 70000 90 14500 160 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 80%
+45% 10
Vương Công II 80000 100 15000 165 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 90%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 70Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 220Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10Kỹ Năng Vũ Khí Lv5 I - Nhận 1 Kỹ Năng Vũ Khí Lv5. x 3
+50% 10
Quốc Vương I 90000 100 15500 170 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 90%
+50% 10
Quốc Vương II 100000 100 16000 175 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 90%
+55% 10
Hoàng Đế I 120000 100 16500 180 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 100%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 80Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 260Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 2
+55% 10
Hoàng Đế II 140000 100 17000 185 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 100%
+60% 10
Chúa Tể I 160000 100 18000 190 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 100%
+60% 10
Chúa Tể II 190000 100 19000 195 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 110%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 4Quyền: Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu. x 1Quyền: Đặc Tính - Quay Đặc Tính Ngọc giảm 20%% 30 phút (30 lần đầu). Không tính Đổi Huy Hiệu. x 1Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 2
+65% 10
Chí Tôn I 220000 100 20000 200 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 115%
+65% 10
Chí Tôn II 250000 100 21000 205 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 115%
+70% 10
Chinh Phục I 290000 100 22000 210 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 120%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 100Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 300Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 15
+70% 10
Chinh Phục II 340000 100 23000 215 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 125%
+75% 10
Truyền Kỳ I 390000 100 25000 220 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 125%
+75% 10
Truyền Kỳ II 450000 100 27000 225 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 120Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 340Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 3
+80% 10
Huyền Thoại I 520000 100 29000 230 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
+80% 10
Huyền Thoại II 600000 100 31000 240 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
+80% 10
Thần Sứ I 800000 100 33000 260 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 6Quyền: Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu. x 1Quyền: Đặc Tính - Quay Đặc Tính Ngọc giảm 20%% 30 phút (30 lần đầu). Không tính Đổi Huy Hiệu. x 1Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 3
+85% 10
Thần Sứ II 1000000 100 35000 280 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
+85% 10
Thần Sứ III 1400000 100 38000 300 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
+85% 10
Thần Tôn I 1800000 100 41000 330 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 150Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 380Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 20
+90% 10
Thần Tôn II 2200000 100 45000 360 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
+90% 10
Thần Tôn III 2800000 100 49000 390 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
+90% 10
Siêu Thần I 3400000 100 54000 430 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 200Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 420Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 5
+95% 10
Siêu Thần II 4200000 100 59000 480 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
+95% 10
Siêu Thần III 5000000 100 64000 540 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
+95% 10
Siêu Thần IV 6000000 100 70000 600 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 10Quyền: Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu. x 2Quyền: Đặc Tính - Quay Đặc Tính Ngọc giảm 20%% 30 phút (30 lần đầu). Không tính Đổi Huy Hiệu. x 2Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 5
+100% 10