Miêu tả

Đạt Tước vị cao hơn bằng cách tăng Sức mạnh!
Danh Hiệu cao hơn cho Thưởng tốt hơn hàng ngày.
Tăng sức mạnh để đạt những Danh Hiệu cao hơn. Danh hiệu cao càng được thêm nhiều lợi thế và thưởng trong Sàn Đấu.
Miêu tả Sức mạnh Ngọc Sao Ấn Quảng bá Cấp Tăng Cường Tướng Đột Kích
Nông Dân I 50 3 1000 20
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x 10Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 20Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng. x 15Túi vàng I - Đã nhận 10000 Vàng! x 10
+0% 6
Nông Dân II 500 5 1400 25
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x 30Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 40Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành x 12Túi dầu I - Đã nhận 10000 Dầu! x 10
+0% 6
Lính Gác I 1000 6 1800 30
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x 60Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 75Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu x 2Túi vàng I - Đã nhận 10000 Vàng! x 15
+0% 6
Lính Gác II 1500 7 2200 35
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x 30Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng. x 15Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng. x 30Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú. x 1
+0% 6
Hạ Sĩ I 2000 8 2600 40
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 30Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng. x 15Túi dầu I - Đã nhận 10000 Dầu! x 15Thẻ Công thành Nhóm - Thêm 1 lượt Công thành nhóm! x 1
+0% 6
Hạ Sĩ II 2500 9 3000 45
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng. x 15Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú. x 2Thẻ Công thành Nhóm - Thêm 1 lượt Công thành nhóm! x 2
+0% 6
Kỵ Sĩ I 3000 10 3500 50
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 15Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. x 10Búa Yêu Tinh IV - Giảm 12 giờ thời gian xây dựng. x 30Túi Huy Hiệu III - Nhận được 20000 Huy Hiệu! x 3
+0% 6
Kỵ Sĩ II 4000 10 4000 55
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 15Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 150Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm x 5Túi vàng I - Đã nhận 10000 Vàng! x 30
+0% 6
Hiệp Sĩ I 5000 11 4500 60
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 15Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 5Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng. x 2Thẻ Đột Kích - Làm mới đối thủ Đột Kích. x 2
+0% 6
Hiệp Sĩ II 6000 12 5000 65
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 2Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 5Kho Báu Sa Mạc - Tăng thêm 1 lần nhận Rương Tinh Anh. x 2Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
+0% 6
Sĩ Quan I 7000 13 5500 70 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 10%
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 2Túi Huy Hiệu III - Nhận được 20000 Huy Hiệu! x 5Thẻ Đối Chiến - Nhận 1 lượt Đối chiến. x 2Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng. x 40
+0% 6
Sĩ Quan II 8000 14 6000 75 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 10%
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 3Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 30Quyền: Kỹ Năng - Quay Kỹ Năng bằng Ngọc giảm 40%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu. x 2Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 2
+6% 6
Đô Đốc I 9000 15 6500 80 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 10%
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 20Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại x 5Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh. x 20Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ. x 20
+6% 6
Đô Đốc II 10000 16 7000 85 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 10%
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 20Thẻ Lực - Hồi Phục 40 Lực Thánh Địa. x 2Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ. x 30
+8% 6
Huân Tước I 11000 17 7500 90 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 10%
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 20Gói Đá Tinh Lv6 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6. x 1Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ. x 30
+8% 6
Huân Tước II 12000 18 8000 95 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 15%
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 20Quyền: Ấp Trứng - Trong 1 giờ, giảm 75%% thời gian Ấp Trứng. x 1Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh. x 30Túi dầu I - Đã nhận 10000 Dầu! x 30
+10% 6
Nam Tước I 14000 19 8500 100 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 15%
Túi Huy Hiệu III - Nhận được 20000 Huy Hiệu! x 10Gói Đá Tinh Lv7 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7. x 1Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh. x 2Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 2
+10% 6
Nam Tước II 16000 20 9000 105 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 20%
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 10Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh. x 40Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng. x 25Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
+14% 6
Tử Tước I 18000 23 9500 110 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 25%
Sách Sao Sáng - Dùng nhận 720 Sao Sáng cho Huy chương. x 2Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 20Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh. x 50Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ. x 50
+18% 6
Tử Tước II 20000 27 10000 115 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 35%
Thẻ HQT Tổ đội - Thêm 1 lượt đi Thử thách tổ đội. x 2Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 20Gói Đá Tinh Lv6 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6. x 1Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 50
+22% 7
Bá Tước I 24000 32 10500 120 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 40%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 30Quyền: Siêu Thú - Quay Thuộc Tính Thú giảm 30%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu. x 1Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh. x 50Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. x 4
+26% 7
Bá Tước II 28000 35 11000 125 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 50%
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. x 100Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 50Quyền: Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu. x 1Thẻ Tướng Chí Tôn IV - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
+30% 8
Hầu Tước I 32000 40 11500 130 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 50%
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. x 100Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 12Quyền: Siêu Thú - Quay Thuộc Tính Thú giảm 30%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu. x 1Thẻ Tướng Chí Tôn IV - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
+35% 8
Hầu Tước II 36000 45 12000 135 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 60%
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. x 100Gói Đá Tinh Lv6 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6. x 5Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20Thẻ Tướng Chí Tôn IV - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
+35% 8
Công Tước I 42000 55 12500 140 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 70%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 60Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh. x 45Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ. x 45Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 3
+40% 9
Công Tước II 48000 65 13000 145 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 70%
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 3Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 2Gói Đá Tinh Lv7 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7. x 2Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 3
+40% 9
Tổng Đốc I 54000 75 13500 150 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 80%
Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. x 30Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 180Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 3
+45% 10
Tổng Đốc II 60000 80 14000 155 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 80%
Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 200Gói Đá Tinh Lv7 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7. x 2Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 80
+45% 10
Vương Công I 70000 90 14500 160 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 80%
Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 15Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 200Gói Đá Tinh Lv7 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7. x 3Hộp Hồn Khí Lv5 I - Nhận 1 Hồn Khí Lv5. x 2
+45% 10
Vương Công II 80000 100 15000 165 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 90%
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 5Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 30Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 3Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 80
+50% 10
Quốc Vương I 90000 100 15500 170 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 90%
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 5Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 35Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 5Hộp Hồn Khí Lv5 I - Nhận 1 Hồn Khí Lv5. x 2
+50% 10
Quốc Vương II 100000 100 16000 175 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 90%
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 200Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 80Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 130Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 1
+55% 10
Hoàng Đế I 120000 100 16500 180 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 100%
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 30Gói Đá Tinh Lv8 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv8. x 2Thẻ Tướng Chí Tôn IV - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 2Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 1
+55% 10
Hoàng Đế II 140000 100 17000 185 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 100%
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 30Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 80Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 130Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 2
+60% 10
Chúa Tể I 160000 100 18000 190 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 100%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 3Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 200Quyền: Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu. x 1Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 3
+60% 10
Chúa Tể II 190000 100 19000 195 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 110%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 6Quyền: Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu. x 1Quyền: Đặc Tính - Quay Đặc Tính Ngọc giảm 20%% 30 phút (30 lần đầu). Không tính Đổi Huy Hiệu. x 1Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 30
+65% 10
Chí Tôn I 220000 100 20000 200 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 115%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 50Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 100Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 2Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 200
+65% 10
Chí Tôn II 250000 100 21000 205 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 115%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 50Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 100Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 2Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 30
+70% 10
Chinh Phục I 290000 100 22000 210 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 120%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 80Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 120Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 1Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 10
+70% 10
Chinh Phục II 340000 100 23000 215 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 125%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 30Túi Huy Hiệu III - Nhận được 20000 Huy Hiệu! x 20Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 2
+75% 10
Truyền Kỳ I 390000 100 25000 220 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 125%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 40Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 20Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 2
+75% 10
Truyền Kỳ II 450000 100 27000 225 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 50Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 200Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 1
+80% 10
Huyền Thoại I 520000 100 29000 230 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 3Gói Đá Tinh Lv8 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv8. x 1Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. x 50Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 2
+80% 10
Huyền Thoại II 600000 100 31000 240 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 3Gói Đá Tinh Lv8 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv8. x 1Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 2Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 2
+80% 10
Thần Sứ I 800000 100 33000 260 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 3Gói Đá Tinh Lv9 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv9. x 1Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 2Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 2
+85% 10
Thần Sứ II 1000000 100 35000 280 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 60Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 120Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10
+85% 10
Thần Sứ III 1400000 100 38000 300 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 60Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 160Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 20
+85% 10
Thần Tôn I 1800000 100 41000 330 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 60Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 200Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10
+90% 10
Thần Tôn II 2200000 100 45000 360 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 100Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 200Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10
+90% 10
Thần Tôn III 2800000 100 49000 390 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 150Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 200Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10
+90% 10
Siêu Thần I 3400000 100 54000 430 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN. x 200Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 50Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10. x 10
+95% 10
Siêu Thần II 4200000 100 59000 480 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 10Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 90Quyền: Đặc Tính - Quay Đặc Tính Ngọc giảm 20%% 30 phút (30 lần đầu). Không tính Đổi Huy Hiệu. x 1Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 10
+95% 10
Siêu Thần III 5000000 100 64000 540 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 10Túi Huy Hiệu III - Nhận được 20000 Huy Hiệu! x 90Gói Đá Tinh Lv9 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv9. x 2Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 5
+95% 10
Siêu Thần IV 6000000 100 70000 600 Tước vị tăng Máu/Tấn công trong Sàn đấu lên 130%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. x 10Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. x 500Gói Đá Tinh Lv10 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv10. x 2Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5 x 5
+100% 10